Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Szykuje się wielka czystka w administracji. W piątek decydujące głosowanie

Na to głosowanie w Sejmie czeka co najmniej 40 tys. osób w sile wieku i z dużym doświadczeniem, które obecnie pracują w administracji publicznej. Jeśli urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., będą musiały złożyć oświadczenie lustracyjne lub ich oświadczenia wcześniej złożone sprawdzi Instytut Pamięci Narodowej. Ci, na których coś znajdzie, stracą pracę praktycznie z dnia na dzień. To będzie wielka lustracja.
Sejm kończy prace nad ustawą lustracyjną, która obejmie całą administrację państwową. Wyjaśniamy, o jakie przepisy chodzi, jak zadziałają krok po kroku oraz od kiedy
Będą czystki w administracji jak nigdy wcześniej. Wystarczy jedno życiowe potknięcie
Za sprawą nowej ustawy każdy, kto jest zatrudniony w urzędzie, a pracował lub współpracował z organami bezpieczeństwa do 1990 r., straci pracę niemal z dnia na dzień
Ustawę o lustracji w administracji krytykuje opozycja, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich
Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

logo-joomla.pngK O M U N I K A T z dnia 18-05-2023 r.

Według nieoficjalnej informacji pragnę zakomunikować, że Ministerstwo Finansów badało obciążenie pracą wszystkich Izb Administracji Skarbowej w Polsce. Wzięto pod uwagę obciążenie wszystkich komórek w Urzędach i Izbach Skarbowych w Polsce. Największe przeetatyzowanie lub najmniejsze obciążenie posiadają IAS w Bydgoszczy, Szczecinie i Łodzi.
Jest to badanie poglądowe, ale daje nam do myślenia jakie w przyszłości mogą być jego skutki.

Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący

 

Ministerstwo Finansów szykuje duże zmiany w egzekucji podatków. Dłużnik będzie mógł się dogadać z organem co do sposobu prowadzenia egzekucji. Sam będzie też mógł sprzedać swoją nieruchomość, aby uzyskać jak najwyższą cenęm - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Partie Polityczne

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Polki i Polacy, pracownicy i pracodawcy będą dokonywać fundamentalnego wyboru w zakresie realizowanych w przyszłości strategii społeczno - gospodarczych. Nachodzące wybory i trwająca w tej chwili wyborcza kampania z wielu powodów ma charakter szczególny. Przyszły Rząd RP stawi czoła wyzwaniom związanym z niwelacją skutków związanych z kolejno - pandemią COVID - 19 i trwającą na Ukrainie wojną. Pierwszy raz od wielu lat kwestie gospodarcze będą odgrywać tak szczególną rolę. Od kilkunastu miesięcy wegetujemy w ekosystemie wysokiej, tragicznej w skutkach inflacji. Z punktu widzenia Forum Związków Zawodowych nie ma żadnych przesłanek dających nadzieję na to, aby poziom inflacji w średniookresowym założeniu powrócił, chociażby, w dalekie okolice celu inflacyjnego.

Grupa dyskusyjna pracowników egzekucji KAS.

Link do grupy dyskusyjnej: https://www.facebook.com/groups/129419026737954/?ref=share_group_link

zagłosuj na naszej ankiecie czy wolisz dyskusję na grupie czy na forum...??

http://komunikacja.egzekucja.org.pl/showthread.php?tid=498

 

"W IAS Warszawa związki zawodowe ochoczo i błyskawicznie przyjęły regulaminy opracowane na szczeblu centralnym przez kierownictwo KAS (zaakceptowane na szczeblu centralnym przez Celnicy.pl, Związkową Alternatywę i ZZ Egzekucji) i odrzuciły postulat "Solidarności", aby nie wprowadzać tych przepisów w życie z uwagi na to, że mamy już dopracowane i uzgodnione regulaminy. Skutki już widać - jakość tych rozwiązań jest co raz weryfikowana przez życie (i pracowników...). Na szczęście pewne rozwiązania po naszych uwagach w mediach społecznościowych są modyfikowane (wczoraj w systemie Mars zlikwidowano obowiązek wykazywania dokładnej kwoty przychodów ogółem osiąganych przez pracowników/funkcjonariuszy - oczywiście nie uzgadniając tego ze ZZ - bo przecież większość ZZ i tak wszystko akceptuje bezkrytycznie... ), ale nadal pozostały rozwiązania, które są po prostu niezgodne z prawem. Poniżej pismo organizacji zakładowej w sprawie regulaminu ZFŚS w IAS w Warszawie."


Po pracach parlamentarnych do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej. Chodzi w niej o "doczepioną" do tej ustawy część o cenach gazu dla piekarni i cukierni, ale także zmiany dotyczące rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków.


Uprzejmie informuję, że V KKD wybrała nowy Zarząd Krajowy OMZZPEA w składzie:

1. Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący Związku i Zarządu Krajowego OMZZPEA
2. Witold Sewiło - I Wiceprzewodniczący
3. Wojciech Chwedczuk - II Wiceprzewodniczący
4. Jarosław Barwiński - Członek Zarządu Krajowego
5. Grzegorz Strzelec -Członek Zarządu Krajowego

Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Aleksandra Kaczmarek - Przewodnicząca
2. Wioletta Marzewska - Członek
3. Arkadiusz Pietrzak - Członek

W dalszej części obrad udział weźmie Minister Szef KAS oraz Dyrektorzy Departamentów Ministearstwa Finansów.

Eugeniusz Matusiak Przewodniczący

NFORMACJE SZEFA KAS

Komunikat Szefa KAS - Odpowiedź na informacje zamieszczone na stronie www.skarbowcy.pl

Krajowa Administracja Skarbowa jest jednorodną administracją i służbą, która składa się z pracowników – członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jako jedna służba skutecznie i efektywnie realizuje zadania w służbie Państwu Polskiemu.

Należy podkreślić, że od początku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Minister Finansów dążą do integracji pracowników korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i w tym zakresie podejmują działania zmierzające m.in. do uzyskania wzrostu wynagrodzeń i uposażeń tych osób.

W Krajowej Administracji Skarbowej występują różne zasady ustalania wynagrodzenia/uposażenia wobec osób zatrudnionych/pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, stosownie do obowiązujących regulacji prawnych, które są odmienne wobec członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Pełna treść programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/modernizacja-kas.

RM-06111-277-22

UCHWAŁA NR 2/2023
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw finansów publicznych we współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorami izb administracji skarbowej, dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości oraz dyrektorem Centrum Informatyki Resortu Finansów.
§ 3. Organem koordynującym realizację Programu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4. Program jest finansowany z budżetu państwa.
§ 5. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2023–2025 wyniesie 3 000 000 tys. zł, w tym w poszczególnych latach:

1) 1 000 000 tys. zł w 2023 r.;

2) 1 000 000 tys. zł w 2024 r.;

3) 1 000 000 tys. zł w 2025 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r. Poz. 122 
KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025” 

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) ogłasza się, co następuje: § 1. Rada Ministrów w dniu 3 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę nr 2/2023 w sprawie ustanowienia programu wielo-letniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. 
§ 2. Treść programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/modernizacja-kas.
§ 3. Program wieloletni, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 3 stycznia 2023 r. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska