Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Pełna treść programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/modernizacja-kas.

RM-06111-277-22

UCHWAŁA NR 2/2023
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw finansów publicznych we współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorami izb administracji skarbowej, dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości oraz dyrektorem Centrum Informatyki Resortu Finansów.
§ 3. Organem koordynującym realizację Programu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4. Program jest finansowany z budżetu państwa.
§ 5. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2023–2025 wyniesie 3 000 000 tys. zł, w tym w poszczególnych latach:

1) 1 000 000 tys. zł w 2023 r.;

2) 1 000 000 tys. zł w 2024 r.;

3) 1 000 000 tys. zł w 2025 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r. Poz. 122 
KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025” 

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) ogłasza się, co następuje: § 1. Rada Ministrów w dniu 3 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę nr 2/2023 w sprawie ustanowienia programu wielo-letniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. 
§ 2. Treść programu wieloletniego, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/modernizacja-kas.
§ 3. Program wieloletni, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 3 stycznia 2023 r. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

Korpus Służby cywilnej:

Podwyżka w roku 2023 z uchwały modernizacyjnej wynosi 759 zł brutto i taką kwotę dostanie każda IAS po równo na jeden etat wg. stanu na dzień 01-01-2023r.
Kwota powyższa będzie wykorzystana w całości w każdej IAS bez możliwości przesuwanie między Izbami.

Kwota 759 zł obejmuje staż pracy. i będzie podzielona wg proporcji 65/30/5%

Delegaci 
Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej
(wg rozdzielnika)

 Zgodnie z § 24 statutu zwołuję delegatów na V Krajową Konferencję Delegatów Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej, która odbędzie się w dniach 22-23-24 lutego 2023 r. w Warszawie Hotel Holiday Park Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, początek 22-02-2023 o godzinie14:00.
Szczegółowy program konferencji i urlopowanie zostanie wysłany ePuapem do NUS i DIAS oraz e-mailem do Delegatów.
Ze względu na wagę wydarzenia proszę o niezawodny udział delegatów w obradach V KKD OMZZPEA zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami w wyborach do Zakładowego ZZPEA w danej Izbie Skarbowej.
Parking darmowy zapewniony na terenie hotelu.

 Z poważaniem
Eugeniusz Matusiak
Przewodniczący OMZZPEA

Odbierasz służbowe telefony po godzinach? Odpisujesz na maile przy kolacji z rodziną? Jeśli tak, wcale nie musisz tego robić. Jak zapewnia Interię Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, "nie ma obowiązku" kontaktowania się z szefem po pracy. Eksperci zajmujący się prawem pracy zwracają jednak uwagę, że brakuje obecnie w Polsce przepisów, które faktycznie pozwalałyby przejść pracownikom w tryb offline.

W serwisie e-Urząd Skarbowy zostały udostępnione kolejne usługi dla komorników. Wśród nich znalazła się m.in. automatyzacja procesu dokonywania zajęć nadpłat i zwrotów – podało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

We wtorek, 3 stycznia, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem zmian ma być m.in. usprawnienie egzekucji administracyjnej. Chodzi też o umożliwienie przymusowego dochodzenia należności związanych z VAT.

Od lutego w urzędach celno-skarbowych powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. To będzie większa integracja komórek dochodzeniowo-śledczych, kontrolnych, analitycznych i tych zajmujących się odzyskiwaniem mienia. Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy – mówi w wywiadzie dla Business Insider Polska wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

W dniach 08 do 10 stycznia 2023 r. przedstawiciele/delegaci ( dwie osoby) naszego związku wezmą udział w VI Kongresie Forum Związków Zawodowym.
OMZZPEA jest sygnatariuszem FZZ stąd posiadamy reprezentatywność w rozumieniu ustawy o Dialogu Społecznym.

Przetargi Izby Skarbowej to chyba ostatni bastion cenowej ciemnoty. Dziś są takie czasy, że bardzo trudno kupić cokolwiek okazyjnie. A tutaj proszę, mam dla was licytacje skarbowe samochodów i cenowe okazje. Jest Skoda Octavia, Volkswagen Passat 1.9 TDI, BMW X5, ale nie tylko. Nastały trudne czasy dla zakupowych Januszy. Nawet jak pojedziesz z flaszką do stereotypowego dziadka i powiesz mu, że chciałbyś pozbawić go problemu i wyciągnąć tego starego grata z jego szopy za bezcen, to nic z tego nie będzie. Bo dziadek zawoła wnuczka, a wnuczek wyciągnie smartfona i w 3 minuty sprawdzą, ile ten grat jest faktycznie wart, a potem dołożą od siebie drugie tyle, bo przecież to klasyk i jego wartość już tylko rośnie. No więc gdzie udać się w poszukiwaniu prawdziwej okazji?

Kilometrówka, czyli stawka zwrotu kosztów za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych, została w 2023 r. podniesiona po raz pierwszy od 15 lat. Wzrosty są spore, choć w najważniejszej kategorii najmniejsze. Koszty użytkowania auta stale rosną. To zdanie równie odkrywcze, co „w nocy jest ciemno” albo „po zimie przychodzi wiosna”. Ale ustawodawcy jakoś do tej pory nie zauważali tej oczywistości, bo stawka tak zwanej kilometrówki nie wzrosła od 15 lat. Wciąż pozostawała taka sama, jak w czasach zupełnie innych cen paliwa i innych spraw związanych z jazdą autem.