Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

JEDNOLITY TEKST STATUTU

OGÓLNOPOLSKIEGO MIĘDZYZAKŁADOWEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

 

 Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1. Związek Zawodowy nosi nazwę – Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, zwany dalej Związkiem o nazwie skróconej ZZPEA.

§ 2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą organów krajowych jest Wałcz.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 4. Związek jest niezależny w zakresie swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji politycznych i innych.

§ 5. Związek zrzesza na zasadzie dobrowolności pracowników egzekucji administracyjnej. Utrata zatrudnienia lub przeniesienie do innej komórki organizacyjnej nie pociąga za sobą natychmiastowej utraty członkostwa. Członkami Związku mogą być również renciści i emeryci oraz bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, uprzednio zatrudnieni w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej.

§ 5a. Komórka zakładowa Związku może podjąć uchwałę o zrzeszeniu innych pracowników zatrudnionych w macierzystym zakładzie pracy.

§ 6. Związek działa w granicach obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o związkach zawodowych.

§ 7. Celem działania związku jest ochrona praw, godności i interesów zawodowych pracowników , a w szczególności:

- interesów materialnych, socjalnych i moralnych zawodu,

- praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- troska o zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy i statusu zawodowego.

§ 8. Związek realizuje swoje cele przez:

- reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych,

- podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,

- prowadzenie działalności szkoleniowej podwyższającej poziom fachowy członków,

- sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących pracowników egzekucji administracyjnej jak również działalności administracyjnego organu egzekucyjnego,

- uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących pracowników egzekucji administracyjnej,

- uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych związanych z egzekucją administracyjną,

- podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy członkom Związku oraz rodzinom po zmarłych członkach Związku,

§9. W zakresie praw i interesów zbiorowych Związek reprezentuje wszystkich pracowników egzekucji administracyjnej oraz pozostałych zrzeszonych w Związku. W sprawach indywidualnych Związek reprezentuje prawa i interesy członków, a na wniosek pracownika niezrzeszonego, Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

§ 10. Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej współpracuje na zasadach

wzajemności z innymi związkami zawodowymi.

 § 11. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych Związek podejmuje działania interwencyjne.

§ 12. Organy związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się za następujących zasadach:

- nie ogranicza się liczby kandydatów,

- głosuje się na poszczególnych kandydatów,

- głosowanie jest jawne lub tajne,

- przewodniczących organów Związku wybiera bezpośrednio Konferencja Delegatów lub Członków Związku,

- odwołanie członka organów związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.

§ 13. Związek posiada prawną osobowość.

§ 14. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 15. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej i złożenia do Zarządu Krajowego.

§ 16. Członkowie Związku mogą należeć do innego związku zawodowego.

§ 17. Członek Związku ma prawo:

- uczestniczyć w ogólnych Konferencjach na szczeblu regionu i kraju, wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów, na zasadach określonych w statucie Związku,

- korzystać z pomocy Związku w ochronie swych praw pracowniczych,

- otrzymywać zasiłki lub inną pomoc finansowo-materialną w miarę możliwości Związku,

- brać udział w posiedzeniach organów Związku, na których organy związkowe podejmują uchwały związkowe dotyczące jego osoby,

- występować z wnioskami i postulatami do organów związkowych,

- wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku.

§ 18. Członek Związku jest obowiązany:

- przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Związku,

- brać udział w życiu związkowym, a w szczególności w pracach organizowanych przez Związek,

- regularnie płacić składki członkowskie.

§ 19. Członkostwo w Związku ustaje:

- z momentem doręczenia właściwemu przedstawicielowi władz Związku wypowiedzenia członkostwa,

- nie płacenia składek członkowskich przez kwartał (3 miesiące),

- z chwilą śmierci członka

- wykluczenie przez Zarząd Krajowy za naruszenie statutu.

.

 

Rozdział IV

Organy Związku

§ 20. Organami krajowymi Związku są:

1. Krajowa Konferencja Delegatów

2. Zarząd Krajowy Związku

3. Krajowa Komisja Rewizyjna.

 

§ 21. Do kompetencji Krajowej Konferencji Delegatów należy:

- uchwalenie statutu Związku i jego zmiany,

- wybór Zarządu Krajowego Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej,

- ustalenie wysokości składek członkowskich,

- rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Krajowego Związku,

- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Krajowej Konferencji Delegatów i podejmowanie stosownych uchwał,

- podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku,

- uchwalenie regulaminu obrad Krajowej Konferencji Delegatów,

- uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Krajowego Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej,

- ustalenie liczby członków Zarządu Krajowego Związku oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,

- podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących krajowych organów Związku oraz w sprawach dotyczących wszystkich członków Związku.

§ 22. Krajowa Konferencja Delegatów jest najwyższą władzą Związku. W Krajowej Konferencji Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci. Delegatów stanowią przedstawiciele wybrani przez komórki i organizacje zakładowe związku do reprezentowania swych członków przez pracodawcą podlegający ochronie. Członkowie ustępującego Zarządu Krajowego Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej stanowią delegatów na następną Konferencję. W Krajowej Konferencji Delegatów Sprawozdawczo Wyborczej nie mogą przewodniczyć do czasu wybrania nowego przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku:

- Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku

- Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Krajowe Konferencje Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24. Krajowa Konferencja Delegatów zwoływana jest co najmniej raz na 5 lat. Zwołuje ją Zarząd Krajowy Związku. Zarząd Krajowy Związku obowiązany jest zwołać nadzwyczajną Konferencję Delegatów w następujących wypadkach:

- z urzędu, w razie wygaśnięcia 50% mandatów  składu Zarządu Krajowego Związku,

- na wniosek, co najmniej jednej trzeciej delegatów Związku.

Zarząd Krajowy Związku zwołuje Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów nie później niż z upływem miesiąca od dnia zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek. W nadzwyczajnej Konferencji Delegatów biorą udział delegaci wybrani w sposób przewidziany w statucie.

§ 25. Do ważności uchwał Krajowej Konferencji Delegatów niezbędna jest uzyskanie zwykłej większości głosów obecnych delegatów.

§ 26. skreślony

§ 27. Uchwały Krajowej Konferencji Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie 50% obecnych delegatów Przewodniczący Krajowej Konferencji Delegatów zarządza głosowanie tajne.

§ 28. Do zakresu działania Zarządu Krajowego Związku należy:

- reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji, a także innych organów i instytucji, na zasadzie reprezentacji łącznej,

- koordynowanie działań terenowych jednostek organizacyjnych Związku,

- uchwalanie budżetu,

- realizowanie zadań Związku i kierowanie całokształtem jego działalności w okresie między Krajowymi Konferencjami Delegatów,

- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku,

- ustalenie bieżących zadań Związku i jego organów,

- określenie świadczeń finansowych, przysługujących członkom Związku,

- podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku,

- zwoływanie Krajowej Konferencji Delegatów,

- podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach wynikających z jej zadań i uprawnień.

§ 29. Zarząd Krajowy Związku składa się z 7 członków wybranych przez Krajową Konferencję Delegatów. Uchwały Zarządu Krajowego Związku podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 30. Kadencja Zarządu Krajowego Związku trwa pięć lat.

§ 31. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i nadzoruje oraz kontroluje działalność finansową i statutową Zarządu Krajowego.

 

§31a. Działalność terytorialna Związku jest podzielona na cztery regiony

1.      Region I obejmuje województwa

·         Kujawsko-pomorskie

·         Pomorskie

·         Wielkopolskie

·         Zachodniopomorskie

·         Lubuskie

2.      Region II obejmuje województwa

·         Mazowieckie

·         Podlaskie

·         Warmińsko-mazurskie

3.      Region III obejmuje województwa

·         Dolnośląskie

·         Łódzkie

·         Opolskie

·         Śląskie

4.      Region IV obejmuje województwa

·         Małopolskie

·         Podkarpackie

·         Lubelskie

·         Świętokrzyskie

 

  § 32 skreślony,

§ 33 skreślony,

§ 34 skreślony,

§ 35 skreślony,

§ 36 skreślony,

§ 37 skreślony,

§ 38 Zarząd Krajowy Związku spośród swych członków wyznacza opiekuna danego regionu.

 

§ 39. Najniższym szczeblem organizacyjnym Związku jest komórka organizacyjna członków  Związku, składająca się z co najmniej 3 członków Związku zatrudnionych w danym lub kilku zakładach  pracy , z racji tego Związek ma status międzyzakładowej organizacji związkowej.

§ 40. Komórka organizacyjna członków Związku wybiera delegatów na Krajową Konferencję w ilości:

1) od 3 do 10 członków 1 delegat,

2) za każdą kolejną rozpoczętą liczbę 10 członków 1 delegat,

wybrani delegaci są jednocześnie przedstawicielami Związku w danym Zakładzie pracy podlegającymi ochronie, reprezentując interesy Związku – mogą spośród siebie wybrać zarząd lub przedstawiciela.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Związku

§ 41. Związek i jego jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą powołując w tym celu zakłady działalności gospodarczej.

§ 42. Fundusze Związku tworzone są z:

- składek członkowskich,

- dotacji, zapisów i darowizn,

- działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,

- działalności wydawniczej prowadzonej przez Związek.

§ 43. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz na inną jego działalność statutową.

§ 44. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące do dyspozycji Związku. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 45. Krajowa Konferencja Delegatów upoważnia Zarząd Krajowy Związku do ustalania zasad finansowania świadczeń socjalnych, a ponadto zasady podziału kwoty uzyskanej ze składek.

§ 46. Krajową Konferencję Delegatów ustala składki członkowskie w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

             § 47. skreślony.

§ 48. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych, a ponadto w zakresie interpretacji postanowień Statutu, decyzje podejmuje Zarząd Krajowy Związku.

§ 49. Rozwiązanie Związku następuje w drodze uchwały Krajowej Konferencji Delegatów podjętej większością głosów delegatów obecnych na Konferencji Krajowej Delegatów.

§ 50. Krajowa Konferencja Delegatów podejmuje również decyzje w przedmiocie powołania komisji likwidacyjnej, której zadaniem będzie podjęcie czynności związanych z likwidacją Związku. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie.

§ 51. Upoważnia się przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku do występowania przed Sądem Rejonowym w Koszalinie Sądem Rejestrowym celem dokonania zmian przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z uchwałami Krajowej Konferencji Delegatów

§ 52. Statut wchodzi w życie z dniem 8 marca 2012 r. i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakopane 8 marzec 2012 r.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.