Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 31 sierpnia 2005r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 01 września 2005r.

Witamy w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1. Charakter i cele witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej?
Witryna Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jest serwisem informacyjnym wydającej ją organizacji pod nazwą: Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 • promocja informacji o organizacjiZwiązek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w zakresie działalności związku zawodowego oraz informacji dotyczących egzekucji administracyjnej,
 • udostępnianie użytkownikom fragmentów bądź kompletnych opracowań powstałych w związku z działalnością organizacji Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej szczególnie w zakresie wiedzy i materiałów dotyczących wykorzystania w pracy zarobkowej, a  a także w edukacji,
 • skupienie grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej.

2. Rejestracja użytkowników
Dostep do możliwości i usług w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także w przypadku legitymowania się statusem Członka Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej - zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki. Jeśli nie jesteś członkiem Związku i dokonasz rejestracji Twoje konto po negatywnej weryfikacji podanych danych pod kątem przynalezności do Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej zostanie usunięte. Do czasu zakończenia weryfikacji konto zostanie zawieszone.

3. Ochrona danych osobowych

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej:

 • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 • przeglądania, kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 • komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 • porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,

Zakres usług witryny może być zmieniany przez wydawcę.

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • udostępniając w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz wydawcy witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy witryny korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
 • pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się - jeśli znajduje się w witrynie - do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
 • zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 • zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotryzmywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.

6. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 • nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,

Zgadzasz się, aby wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Wszystkie prawa zastrzeżone

8. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego

9. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 • Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 • wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezaleznie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji. Wydawca witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 • zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.

Komentarze   

0 #2 Mariusz 2015-10-15 07:53
Witam. Wejdź po zalogowaniu w forum. Tam przejdź do edycji profilu. Możliwa jest zmiana loginu - tak przed chwilą zrobiłem.
0 #1 Stefan 2015-10-14 15:27
Witam. Czy można zmienić nazwę użytkownika?

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.