Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

kogata Avatar
Wczoraj 22:44
Łączenie organów egzekucyjnych Małopolska ma najlepszą egzekucję w Polsce i mam nadzieję, że nie wejdzie w ten bezsensowny projekt, który doprowadzi do chaosu (patrz. US Opole) i mniejszych zarobków pracowników. W mawiają...
Deyna Avatar
Wczoraj 13:17
Co dzieje się z mandatami w Resorcie MF Wracając do tematu mandatów z Opola, to czy w Waszych Urzędach też widać lekkie wyhamowanie z przesyłanymi tytułami wykonawczymi?
NOE Avatar
NOE
2020/01/15 16:48
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ Dzisiaj, tj. 15 stycznia 2020 r. w IAS Poznań odbyło się spotkanie Pracodawcy ze ZZ głównie w sprawie nowego sposobu naliczania dodatków kontrolerskich, na którym to przedstawiono propozycje...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2020/01/13 13:08
Praca w egzekucji, prowizja, modernizacja. Koleżanki i koledzy wstrzymujemy się nad dyskusją na temat wynagrodzenia prowizyjnego. Rozporządzenie reguluje sposób naliczania prowizji. Inne przepisy zus i kodeks pracy reguluje wypłacanie...
NOE Avatar
NOE
2020/01/12 09:42
Egzekutor Z tego, co ja się orientuję nic się nie zmieniło, chyba że coś przeoczyłem, jeśli tak, to zapewne ktoś mnie wyprowadzi z błędu ;)
Camel Avatar
2020/01/10 20:34
Delegacje zapomniałem jeszcze dodać, że po przekazaniu wypełnionej delegacji "do przełożonego" dostaniesz @, że została zatwierdzona, to drukujesz delegację ( dolny prawy róg), jak też "biegniesz" z...
NOE Avatar
NOE
2020/01/06 15:52
Przeniesienie z egzekucji. Mają taką władzę, na jaką im pozwalacie; z tego, co piszesz wydaje się, że nikt z Nich/Was nie zna lub nie chce znać przepisów prawa, a zatem - pozostaje Wam tylko tryb...
NOE Avatar
NOE
2019/12/23 21:56
Nonsense w egzekucji administracyjnej Resortu Fina Taaak majorze, bo to, że się spieramy, aby nie powiedzieć polemizujemy ;) nie znaczy wcale, że nie stoimy po właściwej stronie; dialog, dialog i jeszcze raz dialog :) Artur...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/12/09 19:19
PROTEST W SKARBÓWCE Przedstawiciel OMZZPEA w zespole ds. wynagrodzeń w 2020 r. DesygnowanieEugeniuszMatusiakadopracwzespoleds.podziaurodkwnawynagrodzeniaw2020rwrazzpismemMF.pdf
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/12/08 10:19
Rada Dialogu Społecznego Podzespół ds KAS Stenogram z posiedzenia w dniu 05-12-2019 RDS Podzespołu ds. KAS https://drive.google.com/open?id=1dv2R8duuUWX2zBt3EP7qsWNSyDTEPec2 od 41:20 mierniki...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Projekt z dnia 20 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr

Rady MINISTRów

z dnia maja 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, zwany dalej „Programem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw finansów publicznych we współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorami izb administracji skarbowej, dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości oraz dyrektorem Centrum Informatyki Resortu Finansów.

§ 3. Organem koordynującym realizację Programu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4. Program jest finansowany z budżetu państwa.

§ 5. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2020-2022 wyniesie 1.900.000 tys. , w tym w poszczególnych latach:

1) 880.689 tys. zł w 2020 r.;

2) 546.137 tys. zł w 2021 r.;

3) 473.174 tys. zł w 2022 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

Komentarze   

0 #4 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-05-25 12:07
Załącznik
do uchwały nr
Rady Ministrów
z dnia

Program wieloletni
___________________________________________________


Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2020-2022

Spis treści

I. Wstęp – diagnoza sytuacji społeczno-gospo darczej………….……… . 2
II. Cele Programu i wskaźniki monitorowania realizacji celów ..……….. 5
III. Priorytety i kierunki Programu………………… ……………………… 8
IV. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celów Programu .... 31
V. Plan finansowy Programu………………… …..……………………….. 34
VI. Podstawowe założenia systemu realizacji Programu………………. .. 36


I. Wstęp – diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej

1. Rola KAS w systemie społeczno-gospodarczym
Krajowa Administracja Skarbowa, zwana dalej „KAS”, powstała na mocy ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.). KAS połączyła doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze.
2. Strategiczne cele KAS
Strategicznym celem KAS jest zapewnienie państwu stabilnych, efektywnych i zrównoważonyc h finansów publicznych (pobór podatków i ceł, działania kontrolne i egzekucyjne), a klientom (obywatelom i przedsiębiorcom ) – wysokiej jakości świadczonych usług (skrócenie czasu obsługi podatników, działania edukacyjne, wdrażanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatnika). Osiągnięcie tego celu – zgodnie z założeniami formułowanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na okresy czteroletnie (pierwszy zakończy się w 2020 r.) – jest wyznacznikiem kierunków działania
i rozwoju KAS jako nowoczesnej administracji skarbowej, która ma zapewnić zarówno skuteczny pobór należności podatkowych i celnych, jak i chronić uczciwy biznes.
Z tego względu priorytetem KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą
i oszustwami podatkowymi; kluczowe jest dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.
3. Warunki wzrostu efektywności działania KAS, strategie wewnętrzne
Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed KAS, związanym przede wszystkim
z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie ), z czym wiąże się poniesienie niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich (wynagrodzenia
i uposażenia) oraz majątku (rozszerzenie bazy nieruchomości i jej dostosowanie do wymagań IT, zakupy pojazdów i sprzętu do kontroli celno-skarbowej , doposażenie przejść granicznych).
Planowanym w perspektywie czteroletniej kierunkom bieżącego działania odpowiadają założenia przyjmowane w rocznych planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych KAS; rozwój KAS jest zależny od planowania wydatków w dłuższej perspektywie. Efektem takiego podejścia jest Program „Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, zwany dalej „Programem”.
4. Podstawy prawne Programu
Program został sporządzony zgodnie z przepisami art. 136 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Jest również programem rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.) wymagającym wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z zakresem określonym w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.
5. Dokumenty Unii Europejskiej odnoszące się do Programu
W dniu 2 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet legislacyjny dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. W oparciu o te podstawy Komisja zaproponowała utworzenie nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami w ramach działu „Migracja i zarządzanie granicami”. Ten nowy fundusz ma na celu zapewnienie niezbędnego i wzmocnionego wsparcia państwom członkowskim w ramach zabezpieczania wspólnych granic zewnętrznych Unii.
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami ma przyczynić się m.in. do skuteczniejszej realizacji zintegrowanego zarządzania granicami przez państwa członkowskie oraz będzie stanowił wsparcie w zwalczaniu nielegalnej migracji, przemytu, a także będzie ułatwiać legalne podróżowanie i handel. Fundusz będzie również odgrywał ważną rolę w zapewnianiu jednolitych standardów przeprowadzania kontroli celnych na granicach zewnętrznych. Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) będzie składał się z instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz oraz instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej. Wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej przewiduje jako datę rozpoczęcia stosowania 1 stycznia 2021 r. KE zaproponowała, aby przeznaczyć na ten fundusz kwotę 1,3 mld euro na okres 7 lat (kwestia ta jest przedmiotem horyzontalnych uzgodnień w Radzie).
Nowy proponowany instrument dotyczący sprzętu do kontroli celnej ma na celu ujednolicenie poziomów skuteczności kontroli celnych w poszczególnyc h państwach członkowskich, tak aby przepływy towarów nie były przekierowywane do najsłabszych punktów kontroli. Specjalna unijna interwencja dotycząca sprzętu do kontroli celnej umożliwi wspieranie zakupu, konserwacji i modernizacji kwalifikującego się sprzętu do wykrywania służącego do kontroli celnej w szerokim rozumieniu. Instrument ten obejmie również sprzęt do wykrywania wykorzystywany do kontroli innych niż kontrole celne, jeżeli kontrola celna stanowi główny cel takich kontroli.
Ponadto w obszarze celnym funkcjonuje także wieloletni program działań dla organów celnych (program „Cła”), który istnieje od 1991 r., umożliwiający odpowiednie finansowanie działań w zakresie współpracy między organami celnymi, systemów elektronicznych , a także na budowanie potencjału administracyjne go oraz uzupełnianie krajowych inicjatyw i inwestycji w tej dziedzinie. Program ten jednak nie przewiduje finansowania sprzętu wykorzystywaneg o do przeprowadzania kontroli celnych na granicach zewnętrznych UE.
Podczas negocjacji prowadzonych w Radzie UE w sprawie wniosku dotyczącego programu „Cła 2020” państwa członkowskie wezwały Komisję do przeprowadzenia „analizy kosztów i korzyści dotyczącej sprzętu do wykrywania i odnośnej technologii, po to by ułatwić nabywanie przez organy celne po roku 2020 nowoczesnych narzędzi służących do kontroli celnych”. Wezwanie to zostało włączone do motywu 4 rozporządzenia (UE) nr 1294/2013 ustanawiającego program działania dla ceł na okres 2014–2020. Państwa członkowskie wielokrotnie wyrażały potrzebę uzyskania wsparcia finansowego przeznaczonego na nabywanie sprzętu do kontroli celnej oraz zwróciły się o dogłębną analizę tej kwestii w ramach Grupy ds. Polityki Celnej.
W kilku swoich rezolucjach Parlament Europejski uznał również, że „unia celna stanowi fundament Unii Europejskiej, będącej jednym z największych bloków handlowych na świecie, i że ma ona zasadnicze znaczenie dla właściwego.
6. Odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacji ex-ante
Z uwagi na wartość Programu, wysoki stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziaływania Programu na gospodarkę i społeczeństwo Minister Finansów jako organ opracowujący program uznał za zasadne odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacyjnego zawierającego uprzednią ewaluację realizacji Programu. Jednocześnie w celu realizacji obowiązku porozumienia w tym zakresie, zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Minister Finansów wystąpił do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie o odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacyjnego ex-ante. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 maja 2019 r., znak DSR-I.670.24.20 19.ES przychylił się do ww. prośby o odstąpienie od ewaluacji ex ante.
II. Cele Programu i wskaźniki monitorowania realizacji celów
1. Główny cel Programu w nawiązaniu do średniookresowe j strategii rozwoju kraju
Punktem wyjścia dla sformułowania zasadniczych celów Programu była Strategia na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), która – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. – stanowi kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej i przewiduje, w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi…”, w obszarze finansów publicznych, projekt strategiczny „Uszczelnienie systemu poboru podatków”, a w ramach tego projektu m.in. utworzenie KAS – jednolitej i wyspecjalizowan ej administracji rządowej wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Z tego względu – głównym celem Programu, zapewniającym realizację celu III Strategii na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju, jest zapewnienie stabilnego finansowania,
w perspektywie średniookresowe j (trzech lat), służącego rozwojowi tej formacji zgodnie
z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych w ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierunkach działań
i rozwoju KAS.
2. Cele szczegółowe
a) zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej , zwanych dalej „funkcjonariusz ami”, na skutek zastosowanych motywujących narzędzi regulacji wynagrodzeń i uposażeń, obejmujących: wzrost przeciętnego wynagrodzenia/ uposażenia zasadniczego, zmianę modelu dodatków kontrolerskich, finansowanie dodatków zwiększających zaangażowanie zawodowe pracowników i funkcjonarius zy (dodatków za służbę w porze nocnej, uposażeń za przedłużony czas służby, dodatków zadaniowych dla pracowników KAS oraz dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy ),
b) wzrost konkurencyjnośc i zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS na skutek zastosowania mechanizmów umożliwiających zwiększenie proponowanych wynagrodzeń/upo sażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do Służby Celno-Skarbowej ,
c) zwiększenie skuteczności i efektywności poboru danin na rzecz państwa
w szczególności podatków, należności niepodatkowych, ceł oraz poprawie skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć podatkowych, na skutek zastosowania nowoczesnego sprzętu do kontroli celno-skarbowej , zwiększenia bazy sprzętowej, transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników i funkcjonariuszy realizujących zadania kontroli celno-skarbowej ,
d) poprawie sprawności działania KAS dzięki zapewnieniu właściwych standardów powierzchni biurowej dla każdego zatrudnionego/p ełniącego służbę, z uwzględnienie m dostępu do sieci i urządzeń komputerowych, a także obniżeniu kosztów bieżącej działalności wskutek rezygnacji z najmu biur zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich na rzecz zakupu nieruchomości przez Skarb Państwa.
3. Okres realizacji celów Programu
Cele programu będą realizowane stopniowo, w kolejnych latach: 2020-2022.
4. Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu
Głównymi wskaźnikami realizacji celów Programu będą:
1) wzrost przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia brutto pracowników KAS
i funkcjonariuszy (w ujęciu planistycznym, liczonego we wszystkich składnikach,
tj. w szczególności wynagrodzeniu/u posażeniu zasadniczym, dodatkach do wynagrodzenia/u posażenia, premii, odpisach na fundusze: nagród uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrod y rocznej, jednorazowych wypłat obligatoryjnych , np. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych pracownikom) odpowiednio o:
a) 11 % w 2020 r. oraz o 2 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie pracowników spoza korpusu służby cywilnej (tzw. pozamnożnikowyc h), tj. na 1 etat – o 515 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 103 zł miesięcznie brutto w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 1.195 etatów),
b) 7,9 % w 2020 r. oraz o 3 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie pracowników – członków korpusu służby cywilnej, tj. na 1 etat – o 519 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 198 zł miesięcznie brutto w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 50.233 etatów),
c) 7,5 % w 2020 r. oraz o 2,7 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie funkcjonariuszy , tj. na
1 etat – o 445 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 159 zł miesięcznie brutto
w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 11.279 etatów)
– z uwzględnieniem dodatkowego założenia, że mogą wystąpić przeniesienia etatów
pomiędzy ww. grupami zawodowymi albo wzrost/spadek ich liczby, ale nie spowodują one wzrostu łącznej kwoty przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń
i uposażeń w każdym roku realizacji Programu,
2) wprowadzenie od 2020 r. nowego modelu dodatków kontrolerskich eliminującego zróżnicowanie tych dodatków pomiędzy grupami zawodowymi,
3) wprowadzenie stopniowo (w 2020 r. – 40 %, 2021 r. – 30 %, 2022 r. – 30 %) funduszu przeznaczonego na dodatki zadaniowe w korpusie służby cywilnej (docelowo po trzecim roku – 1.000 zł rocznie przeciętnie na 1 etat) oraz dodatki specjalne w grupie funkcjonariuszy (docelowo po trzecim roku – 887 zł przeciętnie na 1 etat),
4) uzyskanie, w ramach KAS, jednolitości w zarządzaniu funduszem uposażeń funkcjonariuszy poprzez ujęcie w 2020 r. w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS elementów dotychczas w nich niewystępującyc h takich jak dodatki za służbę w porze nocnej i uposażeń za przedłużony czas służby w wysokości łącznej 10.555 tys. zł (w kolejnych latach – po 260 tys. zł), nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe dla funkcjonariuszy w wysokości łącznej 42.543 tys. zł
(w kolejnych latach – po 568 tys. zł),
5) wymiana (budowa lub zakup) minimum sześciu stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych,
6) doposażenie funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania kontroli celno-skarbowej w pojazdy, sprzęt do kontroli (z wyjątkiem skanerów rtg) i inne składniki – docelowo na poziomie przewidzianym w wewnętrznych standardach KAS dotyczących wyposażenia w sprzęt i pojazdy służące kontroli celno-skarbowej ,
7) zrealizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy budynków biurowych dla trzech budynków – siedzib urzędów skarbowych, dwóch – urzędów celno-skarbowyc h i jednego – budynku magazynowo garażowego oraz zakupu nieruchomości (budynek i grunt) w celu rezygnacji z najmu powierzchni biurowych
w śródmiejskich dzielnicach Warszawy,
8) zrealizowanie zadania inwestycyjnego dla zapasowego ośrodka obliczeniowego – zakup nieruchomości gruntowej ze znaczną dostępnością do zróżnicowanej infrastruktury towarzyszącej oraz budowa budynku o charakterze technicznym,
9) modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych (LAN) w obiektach jednostek organizacyjnych KAS – w zakresie dotyczącym co najmniej 100 obiektów lub większej ich liczby
w zależności od kształtowania się cen na rynku usług budowlanych.
III. Priorytety i kierunki Programu
Program obejmuje realizację przedsięwzięć modernizacyjnyc h w następujących priorytetowych obszarach (I-V) i kierunkach:
1. Priorytet I wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
1) Wzrost konkurencyjnośc i i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS
Program obejmuje realizację przedsięwzięć modernizacyjnyc h w obszarze motywacyjności oraz konkurencyjnośc i systemu wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS oraz trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków (kontrolerskich , zadaniowych, specjalnych
i innych) związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania oraz kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy .
Łącznie – modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie według przyjętych założeń 880.000 tys. zł, z czego:
a) w 2020 r. sfinansowane zostaną podwyżki wynagrodzeń dla pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników spoza korpusu oraz uposażeń dla funkcjonariuszy , uwzględniające oprócz zwiększenia składników wynagrodzeń
i uposażeń (w tym również – odpisów na fundusze nagród za szczególne osiągnięcia, nagrody rocznej dla funkcjonariuszy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) oraz pochodnych (składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w odniesieniu do pracowników) – również zmianę modelu dodatków kontrolerskich obejmującą wprowadzenie nowego modelu dodatków kontrolerskich poprzez obniżenie przeciętnego poziomu tych dodatków (związane z włączeniem ich części do wynagrodzenia/u posażenia zasadniczego), a także wyeliminowanie zróżnicowania stawki procentowej tych dodatków w dwóch głównych grupach zawodowych w KAS – dominującej 2-5 % w grupie funkcjonariuszy oraz 25-40 % w grupie pracowników korpusu służby cywilnej,
b) w 2021 r. i w 2022 r. – sfinansowane zostaną dalsze podwyżki wynagrodzeń
i uposażeń (niższe przeciętnie na 1 etat niż w 2020 r.) oraz związane z tymi podwyżkami skutki wzrostu odpisów na fundusze nagród, nagrody rocznej
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych – składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
c) w latach 2020-2022 sfinansowane zostaną fundusze dodatków zadaniowych (przeciętnie 1.000 zł/1 etat pracownika korpusu służby cywilnej rocznie)
i specjalnych (przeciętnie 887 zł/1 etat funkcjonariusza rocznie), przy czym środki na te fundusze będą uwzględniane w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS stopniowo (40 % - w 2020 r. oraz po 30 % w 2021r.
i w 2022 r.),
d) w 2020 r. sfinansowane zostaną dodatki za służbę w porze nocnej
i uposażenia za przedłużony czas służby funkcjonariuszy (środki na ten cel były dotychczas finansowane z oszczędności z funduszu nagrody rocznej), a w latach 2021 – 2022 finansowanie obejmie dodatki za służbę w porze nocnej i uposażenia za przedłużony czas służby związane z podwyżkami uposażeń,
e) w 2020 r. sfinansowane zostaną skutki zmiany klasyfikacyjnej , tj. uwzględnienie w funduszu uposażeń środków na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe funkcjonariuszy (środki na ten cel nie były zapewnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS w ramach funduszy uposażeń),
a w roku 2021 i 2022 finansowanie obejmie przyrost nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalno-rent owych na skutek podwyżki uposażeń.
Każdy z wymienionych etapów/składowy ch modernizacji wynagrodzeń i uposażeń
w KAS będzie skutkował dla budżetu państwa (także w latach następujących po roku 2022) w sposób skumulowany, tj. jako suma zwiększeń wydatków z lat 2020-2022.

2) Uzasadnienie planowanego wzrostu wynagrodzeń i uposażeń w oparciu o statystyki
i analizę obecnej sytuacji płacowej w KAS (w 2019 r.)
Poniżej przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń i uposażeń trzech grup zawodowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS,
z uwzględnieniem wszystkich skutków zmian w latach 2017-2019 r., w szczególności:
• zmniejszenia w roku 2017 i 2018 liczby etatów kalkulacyjnych 65,4 tys. do
61,6 tys., czyli o 3,8 tys. (środki finansowe zaangażowane w zlikwidowane etaty kalkulacyjne przeznaczono zasadniczo na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń
w KAS),
• podwyższenia w 2017 r. pracownikom i funkcjonariuszo m wynagrodzenia zasadniczego/ uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za stopień służbowy – do poziomu 3 tys. zł, jeżeli było ono uprzednio niższe,
• podwyższenia wynagrodzeń i uposażeń w 2017 r. w celu ich zróżnicowania
w zależności od poziomu kompetencji zawodowych (umiejętności i doświadczenia zawodowego),
• podwyższenia wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. – zasadniczo w celu podniesienia ich ogólnego poziomu, o 655 zł brutto miesięcznie (we wszystkich składnikach) dla każdego zatrudnionego i pełniącego służbę w KAS,
• wprowadzenia od 2019 r. zasady przyznawania rocznych dodatków kontrolerskich, co pozwala na zmianę zasad z początkiem każdego roku.


Grupa zawodowa
w KAS
Liczba
etatów
w 2019 r.
Budżet wynagrodzeń/
uposażeń
w 2019 r.*
(tys. zł)
Przeciętne wynagrodzenie/ uposażenie na
1 etat
(z DWR i NR)**
Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem/
uposażeniem
w KAS
i przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej
w IV kw. 2018 (GUS – 4.864 zł)
pracownicy pozamnożnikowi
1.194
61.814
4.701
163
pracownicy korpusu służby cywilnej
49.487
3.588.481
6.573
1.709
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
10.967
722.371
6.706
1.842
razem:
61.648
4.372.666
x
x
*bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR – 8,5 % sumy rocznych wynagrodzeń) i nagrody rocznej (NR – 1/12 sumy rocznego uposażenia), z odpisem na 3 %-owy fundusz nagród
** dla FSCS przeliczono na warunki porównywalne z pracownikami (dodano składki emerytalno-rent owe 11,26 %)

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia w przeliczeniu na 1 etat planistyczny w KAS (z uwzględnieniem stałych miesięcznych składników, odpisu na fundusze nagród uznaniowych, tzw. „13-tej pensji”, jednorazowych wypłat obligatoryjnych typu nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników), zwłaszcza w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w IV kwartale 2018 r., wskazują na istotną poprawę poziomu wynagrodzeń i uposażeń
w KAS w ostatnich latach (podwyżki w latach: 2015 r. – 2019 r.).
Oczekiwania płacowe pracowników i funkcjonariuszy KAS kształtują jednak
w największym stopniu podwyżki w innych służbach mundurowych państwa; te zaś uzyskały oprócz podwyżki 655 zł brutto miesięcznie w 2019 r. – dodatkowo 500 zł brutto miesięcznie w 2020 r. Z tego względu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Szefem KAS”, podpisał w dniu 21 listopada 2018 r. z przedstawiciela mi organizacji związków zawodowych działających w KAS Porozumienie, w którym określono, że podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w KAS w 2020 r. nie będą niższe niż uzgodnione przez inne służby mundurowe. W Porozumieniu ustalono też, że ostateczne kwoty przeciętnych podwyżek w KAS zostaną określone w uchwale ustanawiającej Program modernizacji KAS w latach 2020-2022. Z tego względu założenia dotyczące przeciętnej kwoty wzrostu wynagrodzenia/u posażenia w KAS w 2020 r. przyjęte
w Programie są adekwatne do wysokości podwyżki przewidzianej dla służb policyjnych w 2020 r. (515 zł POZ, 519 zł KSC, 445 zł FSCS).
Przyczyną zróżnicowania w Programie wysokości podwyżek brutto pomiędzy grupą pracowników a grupą funkcjonariuszy jest fakt, że z uposażeń funkcjonariuszy nie są od 2018 r. pobierane składki na ubezpieczenie emerytalno-rent owe. Kwota 445 zł uposażenia brutto dla funkcjonariuszy odpowiada kwocie ok. 501 zł wynagrodzenia brutto dla pracowników objętych powszechnym systemem potrącania składek emerytalno-rent owych; przyjęte dla pracowników kwoty 515 zł i 519 zł (oraz wyższe niż dla funkcjonariuszy kwoty brutto podwyżek w kolejnych latach 2021-2022) służą wyrównaniu skutków podwyżki w 2019 r. (równa kwota podwyżki 655 zł dla obydwu grup zawodowych powodowała, że funkcjonariusze uzyskali w 2019 r. wyższą niż pracownicy kwotę podwyżki netto).
Drugą grupą zawodową, do której pracownicy KAS porównują uzyskiwane miesięcznie zarobki jest grupa doradców podatkowych (ale też pracowników biur rachunkowych, pracowników banków i innych zawodów związanych z finansami); w tym grupach statystyczne wynagrodzenia kształtują się na poziomie wyższym niż wynagrodzenia pracowników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowyc h (np. wynagrodzenie konsultanta - doradcy podatkowego w 2019 r. według raportu płacowego Hays Poland – 8 tys. zł).
Są to wynagrodzenia konkurencyjne na rynku pracy w stosunku do warunków podawanych w ofertach zatrudnienia w jednostkach KAS. Powodują też stały odpływ wysoko wykwalifikowany ch pracowników kontroli i orzecznictwa podatkowego do podmiotów prowadzących doradztwo podatkowe.
Należy przy tym podkreślić, że kwota przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia
w KAS jest mało reprezentatywny m miernikiem oceny obowiązujących w organizacji systemów wynagradzania. Wynagrodzenia i uposażenia są bardzo silnie zróżnicowane, co wynika z kilku okoliczności:
– przede wszystkim z faktu, że KAS jest organizacją, która powstała z połączenia trzech rozwijających się niezależnie służb: administracji podatkowej (izb skarbowych, które skonsolidowały się z 400 urzędami skarbowymi dopiero w 2015 r.), izb celnych (te rozpoczęły proces konsolidacji w 2000 r., jednakże był on oparty nie na tworzeniu centrów wojewódzkich, ale wyspecjalizowan ych centrów realizujących zadania dla całego kraju) oraz urzędów kontroli skarbowej (stosunkowo niewielkich, bazujących na pracy samodzielnych inspektorów kontroli skarbowej) – każda z tych struktur tworzyła własne systemy wynagrodzeń i uposażeń oraz dysponowała odmiennym
(w przeliczeniu na 1 etat) budżetem środków na wynagrodzenia
i uposażenia: urzędów kontroli skarbowej – najwyższym, izb celnych – wyższym dla służb mundurowych, izb skarbowych, a zwłaszcza urzędów skarbowych – najniższym,
– w KAS realizują zadania dwie grupy zawodowe – pracownicy korpusu służby cywilnej i funkcjonariusze (służba mundurowa); ich systemy płacowe zawierają wiele różnic (funkcjonariuszo m przysługują liczne dodatki pozapłacowe, plany wynagrodzeń pracowników pozwalają natomiast w większym stopniu podwyższać fundusze nagród uznaniowych dzięki środkom pozostającym w dyspozycji dyrektorów jednostek na skutek wypłaty w miejsce wynagrodzeń – świadczeń
z ubezpieczenia społecznego),
– na skutek przeprowadzoneg o w 2017 r. procesu tzw. „ucywilnienia” (regulacje systemowe wynikające z ustawy o KAS) w odniesieniu do ok. 3,7 tys. funkcjonariuszy powstały znaczne dysproporcje płacowe pomiędzy wynagrodzeniami pracowników i „ucywilnionyc h” funkcjonariuszy , często zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących zbliżony zakres zadań o podobnym stopniu złożoności,
– bardzo silnie są różnice regionalne pomiędzy wynagrodzeniami i uposażeniami pracowników i funkcjonariuszy na takich samych stanowiskach; dotyczy to m.in. funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach w zachodniej części kraju
i wschodniej (uposażenia tych ostatnich są znacząco niższe, mimo iż spoczywa na nich obowiązek kontroli granic państwa i UE),
– bardzo niski poziom wynagrodzeń w większości urzędów skarbowych oraz uposażeń w oddziałach celnych obsługujących wschodnią granicę państwa spowodował konieczność ustalenia pewnego „minimum płacowego” w KAS w wysokości 3 tys. zł miesięcznie (w kilku izbach administracji skarbowej wynagrodzenia zasadnicze do poziomu 3 tys. zł podwyższono w 2017 r. około połowie zatrudnionych), a to z kolei zrodziło nieuzasadnione „spłaszczenie” wynagrodzeń i uposażeń; podobny efekt wywołała podwyżka 655 zł w 2019 r.,
– wysokość przeciętnego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej silnie kształtuje (zawyża) prowizja egzekucyjna, którą uzyskuje wyłącznie grupa zawodowa egzekutorów administracyjny ch.
Przedstawione okoliczności związane z kształtowaniem się systemów wynagrodzeń
i uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS do chwili obecnej, wskazują,
że konieczna jest kontynuacja tego procesu, ale powinna ona umożliwić eliminację nieuzasadnionyc h różnic i dysproporcji w wynagradzaniu pracowników
i funkcjonariuszy KAS. Z tego względu podwyżki przewidziane w Programie zostały określone jako „przeciętnie na 1 etat”, umożliwiając Szefowi KAS, dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Finansów oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych KAS we współpracy ze Stroną Społeczną – skierowanie środków na podwyżki do dwóch obszarów:
– pracowników i funkcjonariuszy wykazujących się największymi kompetencjami
i zaangażowaniem (w tym również zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń i uposażeń dla osób nowo przyjmowanych do pracy lub służby na stanowiska wymagające wyższych kompetencji zawodowych),
– poprawy systemów wynagrodzeń i uposażeń w celu eliminacji czynników nieuzasadnionej nierówności płacowej, które negatywnie wpływają na zaangażowanie w realizację zadań zawodowych. KAS wdraża obecnie szereg nowych narzędzi analitycznych wspomagających pobór podatków i ceł, czynności sprawdzające oraz kontrolę celno-skarbową i działania operacyjne w obszarze zwalczania przestępczości ekonomicznej. Brak zaangażowania pracowników
i funkcjonariuszy w podejmowanie nowych wyzwań zawodowych oraz niewłaściwa komunikacja w ramach zespołów nie pozwolą na pełne, efektywne wdrożenie kolejnych etapów stosowania takich narzędzi.
Na konieczność przeznaczenia środków na celowe, zindywidualizow ane podwyżki, połączone z awansami stanowiskowymi i logicznym podziałem funduszu na dodatki kontrolerskie (nowy model dodatków kwotowych od 2020 r.) wskazuje analiza, przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące rzeczywistych wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS po uwzględnieniu podwyżki 655 zł w 2019 r. (bez zmiany modelu dodatków kontrolerskich).

2a) Korpus służby cywilnej
Analizą objęto wynagrodzenia zasadnicze 48,6 tys. zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych KAS na 61 różnych stanowiskach pracy (9 stanowisk
z oznaczeniem „pełniący obowiązki”) w grudniu 2018 r. W analizie danych wykorzystano kwotę bazową wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. oraz symulowany skutek pozostałej części podwyżki 655 zł przewidzianej na 2019 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują że:
– największe rozpiętości pomiędzy wynagrodzeniami zasadniczymi dla takiego samego stanowiska w różnych jednostkach organizacyjnych KAS dotyczą 8 stanowisk: głównego specjalisty (mnożnik od 1,969 do 4,503 zł), głównego eksperta skarbowego (mnożnik od 2,000 do 4,158), kierownika działu (mnożnik od 1,881 do 4,362), kierownika referatu, naczelnika wydziału, radcy prawnego (mnożnik od 2,073 do 4,352), starszego eksperta skarbowego (mnożnik od 1,788 do 4,163) oraz starszego specjalisty (mnożnik od 1,813 do 4,042); zróżnicowanie to oznacza, że na takim samym stanowisku w jednostkach organizacyjnych KAS pracownicy uzyskują wynagrodzenia zasadnicze różniące się od siebie o 2 do 5 tys. zł, jak również na stanowiskach niższych bardzo często otrzymują wynagrodzenia wyższe aniżeli na stanowiskach eksperckich lub kierowniczych (różnice te są równie często wyrównywane przy wykorzystaniu wysokich stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego; dodatki tracą w takich przypadkach swoją funkcjonalność stając się stałym składnikiem wynagrodzenia),
– różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym mnożnikiem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości powyżej 1 (czyli powyżej 1.916,94 zł miesięcznie) dotyczy 26 innych stanowisk.

2b) Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
Analizą objęto uposażenia zasadnicze 10,5 tys. pełniących służbę we wszystkich jednostkach organizacyjnych KAS na 19 stanowiskach. W analizie danych wykorzystano kwotę bazową wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. oraz symulowany skutek pozostałej części podwyżki 655 zł przewidzianej w 2019 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że:
– największa różnica występuje w Służbie Celno-Skarbowej na stanowisku zastępcy naczelnika urzędu celno-skarboweg o (mnożnik od 2,598 do 4,170),
– różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym mnożnikiem uposażenia zasadniczego w wysokości powyżej 1 (tj. 1.701,09 zł) dotyczy jeszcze 6 innych stanowisk, tj. kierownika działu, kierownika oddziału (mnożnik od 1,870 do 3,209), kierownika referatu, ale także młodszego eksperta Służby Celno-Skarbowej (mnożnik od 1,511 w IAS do 2,809), specjalisty Służby Celno-Skarbowej , starszego eksperta Służby Celno-Skarbowej (mnożnik od 2,697 do 3,773).

3) Przedstawienie koncepcji wprowadzenia dodatkowych czynników motywujących
w systemach wynagrodzeń i uposażeń przyjętych w jednostkach organizacyjnych KAS
Koncepcja ta obejmuje:
a) poprawienie funkcji dodatków kontrolerskich,
b) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie dodatków za służbę w porze nocnej i uposażeń za przedłużony czas służby funkcjonariuszy ,
c) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rent owych dla funkcjonariuszy
w ramach funduszy uposażeń funkcjonariuszy ,
d) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie dwóch ustawowo przewidzianych dodatków o charakterze motywacyjnym: dodatków zadaniowych dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy .

4) Poprawienie funkcji dodatków kontrolerskich
Przeprowadzono analizę dodatków kontrolerskich przyznanych w roku
2017 i ponownie w 2019 r. Porównanie wyników analiz wskazuje, że nadal na każdym stanowisku rozpiętość stawek przyznanych mnożników jest bardzo duża (od minimalnej 2 % do maksymalnej 50 %). W części izb administracji skarbowej stawki dodatków kontrolerskich są przeciętnie znacznie wyższe niż w innych izbach.
We wszystkich jednostkach stawki dodatków kontrolerskich dla kontrolerów – pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach skarbowych są wyższe (do 35 % – 40 %) niż stawki przyznane funkcjonariuszo m (dominuje stawka
2 % – 5 %).
Przeprowadzona w 2019 r. analiza pozwala stwierdzić, że obecny model dodatków kontrolerskich utrwalił zasady przyznawania tych dodatków w poprzednich latach:
– bardzo wysokich (stanowiących ponad 35 %, a często – 50 % wynagrodzenia) dodatków kontrolerom w urzędach skarbowych, którzy nie sporządzają po przeprowadzonej kontroli wyników kontroli ani decyzji podatkowych,
– niższych dodatków kontrolerom w urzędach celno-skarbowyc h (10 % – 25 % wynagrodzenia), a funkcjonariuszo m pełniącym służbę w tych urzędach – bardzo niskich dodatków (większość funkcjonariuszy Służby Celnej nie otrzymywała dodatków kontrolerskich przed reformą KAS), mimo iż po zakończonej kontroli sporządzają oni wynik kontroli albo decyzję podatkową, a funkcjonariusze wykonują zadania operacyjne, zwłaszcza w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej.
Aktualne dane dotyczące przeciętnych dodatków kontrolerskich przedstawia tabela:
Nazwa stanowiska
Liczba osób
KSC1) /FSCS 2)
Przeciętny dodatek kontrolerski
(stawka miesięczna)
referent
45
KSC
321 zł
starszy referent
43
KSC
523 zł
samodzielny referent
18
KSC
494 zł
młodszy kontroler skarbowy
91
KSC
392 zł
kontroler skarbowy
438
KSC
850 zł
starszy kontroler skarbowy
456
KSC
795 zł
ekspert skarbowy
977
KSC
1.020 zł
starszy ekspert skarbowy
1.876
KSC
1.129 zł
główny ekspert skarbowy
765
KSC
1.056 zł
kierownicy komórek i oddziałów
1.110
KSC/FSCS
586 zł
młodszy specjalista SCS
432
FSCS
212 zł
specjalista SCS
2.070
FSCS
282 zł
starszy specjalista SCS
2.731
FSCS
296 zł
młodszy ekspert SCS
1.584
FSCS
303 zł
ekspert SCS
373
FSCS
295 zł
starszy ekspert SCS
51
FSCS
317 zł
inne stanowiska
270
KSC/FSCS
x
razem:
13.330
x
x
1) korpus służby cywilnej
2) funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej
Proponowany nowy model dodatków kontrolerskich (kwotowych, niższych, np. do 1.000 zł miesięcznie, zmiennych w zależności od zaangażowania kontrolera
w realizowane zadania i uzyskiwanych przez niego efektów) wymaga ponownego ich przyznania w wysokości adekwatnej do zakresu i trudności realizowanych kontroli. Przesunięcie środków na dodatki z funduszu wynagrodzeń do funduszu uposażeń w sytuacji znacznego udziału kwoty dodatków kontrolerskich w łącznej kwocie wynagrodzenia kontrolera zatrudnionego w urzędzie skarbowym nie jest możliwe. Konieczne są dodatkowe środki na wyrównanie zbyt niskich dodatków (głównie funkcjonariuszo m) przy jednoczesnym włączeniu części bardzo wysokich dodatków do wynagrodzeń (głównie pracownikom komórek kontroli podatkowej w urzędach skarbowych). Pozostawienie obecnego modelu dodatków kontrolerskich będzie powodowało oczekiwania funkcjonariuszy dotyczące podwyższenia stawki dodatków (do poziomu typowego dla kontrolerów – pracowników) w sytuacji braku środków
w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS na sfinansowanie takich podwyżek.

5) Zapewnienie środków na finansowanie dodatków za służbę w porze nocnej oraz uposażeń za przedłużony czas służby
W planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS środki na wypłaty dodatków za służbę w porze nocnej oraz uposażeń za przedłużony czas służby są niewystarczając e. Powoduje to utrudnienia w odpowiedniej organizacji służby zmianowej i braki kadry w ciągu dnia (znaczna część osób jest nieobecna, korzysta
z czasu wolnego w zamian za uprzednio przedłużony czas służby), zwłaszcza
w granicznych oddziałach celnych. Dodatki za służbę w porze nocnej i dodatkowe uposażenia są często finansowane ze środków przewidzianych w planach jednostek na wakaty (co ogranicza prowadzenie postępowań kwalifikacyjnyc h w celu powołania do służby nowych funkcjonariuszy ) albo ze środków pozostałych po wypłacie nagrody rocznej (co ogranicza możliwości zwiększania funduszu nagród dla funkcjonariuszy ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora izby administracji skarbowej).

6) Zapewnienie środków na finansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rent owych funkcjonariuszo m – w ramach funduszu uposażeń
Obecnie są one finansowane poza funduszem uposażeń, odmiennie niż
w przypadku pracowników korpusu służby cywilnej. Utrudnia to jednolite zarządzanie funduszami wynagrodzeń i uposażeń dwóch głównych grup zawodowych
w jednostkach organizacyjnych KAS, w szczególności – ogranicza możliwości zwiększania funduszu nagród dla funkcjonariuszy ze środków pozostających
w dyspozycji dyrektora izby administracji skarbowej głównie ze względu na odraczanie przez funkcjonariuszy decyzji o przejściu na emeryturę.

7) Zapewnienie środków na finansowanie dodatków zadaniowych i dodatków specjalnych
Obydwie wymienione kategorie dodatków zostały przewidziane w ustawach jako instrumenty okresowego gratyfikowania pracowników i funkcjonariuszy w związku
z wykonywaniem dodatkowych zadań wymagających szczególnego zaangażowania (nowych, w ramach zastępstw, koordynacji, zespołów, spiętrzenia prac, przejęcia prac związanych z okresowymi wakatami) albo zadań o specjalnym charakterze (funkcjonariusz e). Środki na takie dodatki ujęte w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS są niewystarczając e; przyznaje się je sporadycznie, mimo
iż – poza nagrodami za szczególne osiągnięcia zawodowe – stanowią jedyne dopuszczalne składniki wynagrodzeń o charakterze wyraźnie motywacyjnym. KAS jest organizacją realizującą wiele zadań centralnie, we wzajemnej współpracy, w ramach powołanych zespołów, przez koordynatorów itp. Bardzo ważne jest również angażowanie pracowników i funkcjonariuszy w tworzenie systemów informatycznych oraz innych okresowo realizowanych projektów organizacyjnych , informacyjnych,
w zakresie obsługi klientów, wdrażania nowych rozwiązań, szkoleniowych, edukacyjnych, promocyjnych itp. Zapewnienie stałego finansowania dodatków
o charakterze typowo motywacyjnym zostało pozytywnie ocenione przez Stronę Społeczną w trakcie konsultacji założeń Programu.

2. Priorytet II wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch w tym zakresie – obejmie głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli
i łączności, laboratoryjnego , techniki specjalnej, w szczególności:
a) wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych
Jednym z priorytetów w zakresie sprzętu do kontroli jest doposażenie przejść granicznych, zlokalizowanych na zewnętrznej granicy UE w urządzenia skanujące rtg. Dzięki kontroli celno-skarbowej prowadzonej za pomocą nowoczesnego sprzętu rentgenowskiego obniżeniu ulegają koszty kontroli, ponieważ prześwietla się całe środki transportu bez potrzeby ich rozładunku, skraca się czas wykonywania kontroli fizycznej towaru i zwiększa się bezpieczeństwo służby funkcjonariuszy . Istotną przesłanką wdrożenia Programu jest szczególne narażenie wschodniej granicy Polski, stanowiącej zewnętrzną granicę UE, na przemyt towarów akcyzowych, w szczególności papierosów (stawka akcyzy w krajach sąsiadujących jest znacząco niższa niż w krajach należących do UE). Polska jest liderem wśród państw UE w zwalczaniu przestępczości tytoniowej. Nielegalne papierosy i tytoń zatrzymane przez KAS stanowią 65 % ujawnień zrealizowanych przez wszystkie służby w kraju. Od 2017 r. do I poł. 2018 r. KAS dokonała ponad 173 tys. ujawnień nielegalnych papierosów i ponad 5 tys. ujawnień nielegalnego tytoniu i suszu tytoniowego. Łącznie zatrzymano ok. 490 mln szt. papierosów pochodzących z przemytu lub nielegalnie wyprodukowanych na czarnym rynku oraz ponad 363 tony nielegalnego suszu tytoniowego.
Dynamiczny wzrost ruchu towarowego z państwami trzecimi oraz sytuacja geopolityczna (zagrożenie terroryzmem) wymuszają potrzebę podejmowania pilnych działań zmierzających do zapewnienia wysokiej skuteczności granicznych kontroli celno-skarbowyc h oraz uszczelniania systemu obrotu towarowego.
Obecnie KAS dysponuje 42 urządzeniami wielkogabarytow ymi rtg.
W 2018 r. oddano do likwidacji 7 urządzeń wielkogabarytow ych, zużytych technologicznie , kupowanych od 2003 roku. W najbliższym czasie przewiduje się rozpoczęcie użytkowania dwóch nowo zakupionych urządzeń wielkogabarytow ych rtg. Mając na uwadze systematyczny wzrost skali obsługiwanego obrotu towarowego z zagranicą, po doposażeniu przejść granicznych w nowe urządzenia, przewidywany jest wzrost liczby kontroli nieinwazyjnych rtg, wzrost skali ujawnień (kontroli pozytywnych) oraz dalsze ograniczanie przemytu.
Szacunkowa skala prześwietleń z użyciem skanerów rtg, w tym prześwietleń pozytywnych:


Nazwa wskaźnika
2010 r.
2015 r.
2018 r.
2023 r.*
Liczba prześwietleń ogółem
239.493
374.962
768.664
1.100.000
Liczba prześwietleń pozytyw-nych
559
1.277
692
3.000
*po zakończeniu modernizacji (szacunek)
Jednocześnie należy podkreślić, że zastosowanie urządzeń rtg w łańcuchu czynności kontrolnych spełnia – często postulowany przez środowiska gospodarcze – wymóg redukcji czasu niezbędnego dla przeprowadzenia tej kontroli poprzez stworzenie możliwości zastąpienia kontroli fizycznej, kilkuminutową analizą obrazu rtg środka transportowego i w konsekwencji wzrost efektywności obsługi obrotu towarowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami trzecimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu świadczonych usług i skrócenia czasu obsługi. Priorytetem jest zmniejszenie liczby przeprowadzanyc h kontroli fizycznych (kosztownych i uciążliwych dla podmiotów gospodarczych) na rzecz działań mniej inwazyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń rtg,
b) zakup i wymianę sprzętu transportowego:
KAS dokonała szczegółowej analizy posiadanego parku samochodowego pod kątem możliwie optymalnego wykorzystania środków transportu w latach 2020-2022. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany samochodów zakupionych w latach 1993-2012, których stopień wyeksploatowani a nie pozwala na dalsze ich użytkowanie i zagraża bezpieczeństwu pracowników i funkcjonariuszy w wykonywaniu podstawowych zadań w ramach KAS. Założono wymianę 1.597 samochodów w latach 2020-2022, przy czym liczba ta może ulegać zmianie w zależności od cen oferowanych w przetargach.
Działania kontrolne KAS, szczególnie w zakresie kontroli podróżnych, towarów oraz środków transportu na przejściach granicznych, jak również zwalczania przestępczości ekonomicznej wewnątrz kraju, wymagają wykorzystania psów służbowych szkolonych do wykrywania wyuczonych zapachów substancji
i towarów, głównie tytoniu, środków odurzających i waluty. Obecnie w KAS służy 151 psów służbowych. Z przeprowadzonej analizy w obszarze kontroli obrotu towarowego wynika wysoka efektywność kontroli przeprowadzanyc h przez zespoły kontrolne z udziałem psów służbowych i w związku z tym zasadne jest systematyczne zwiększanie liczby psów służących w Służbie Celno-Skarbowej . Przy wykonywaniu zadań z udziałem psów służbowych należy m.in. przestrzegać zasad transportowania psów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122). W tym celu niezbędne jest zapewnienie dodatkowych środków transportu w zakładanej liczbie 59 z przeznaczenie m do przewozu psów służbowych,
c) zakup pozostałych urządzeń oraz sprzętu do kontroli i łączności
Przeznaczenie i wykorzystanie w latach 2020-2022 środków na realizację zakupów pozostałych urządzeń i sprzętu do kontroli i łączności pozwoli wzmocnić zasoby infrastruktury kontrolnej KAS w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ochrony obszaru Polski i UE,
d) zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu badawczego
Laboratoria KAS wykonują badania identyfikacyjne , a także towaroznawcze (m.in. towarów akcyzowych) niezbędne do realizacji działań kontrolnych. Obecnie pięć laboratoriów wykorzystuje w znacznej części sprzęt analityczny zakupiony w latach 1996-2011. Zmiany zachodzące na rynku aparatury analitycznej powodują brak wsparcia technicznego ze strony specjalistyczne go serwisu dla urządzeń starszych (głównie brakuje odpowiednich części zamiennych). Wszystkie laboratoria funkcjonujące w strukturach KAS posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, które przeprowadza audyty stanu technicznego urządzeń; zapewnienie prawidłowego stanu technicznego urządzeń i sprzętu laboratoryjnego jest możliwe tylko w warunkach konsekwentnej wymiany pozycji przestarzałych i wyeksploatowa nych.
Wdrożenie Programu umożliwi także zakup sprzętu badawczego, przeznaczonego dla innych komórek organizacyjnych niż laboratoria, niezbędnego do identyfikacji towarów, którymi obrót podlega zakazom i ograniczeniom m.in. ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, w tym zwalczanie przestępczości narkotykowej. Założono ponadto zakup nowych urządzeń wykorzystującyc h techniki chromatograficz ne (m.in. chromatografy gazowe wyposażone w różne typy detektorów, wysoko sprawne chromatografy cieczowe) oraz urządzenia wykorzystujące techniki spektroskopowe (m.in. spektrometry FT/IR, spektrometry Ramanowskie, spektrometry XRF) a także pozostały niezbędny sprzęt wykorzystujący inne techniki badawcze,

e) zakup sprzętu techniki specjalnej
Sprzęt techniki specjalnej przeznaczony zostanie do zwalczania grup przestępczych, które stosują różnorodne i zaawansowane technologicznie środki przeciwdziałani a wobec czynności służb ochrony prawa. Wymaga to zwiększenia presji na te środowiska za pomocą nowych taktyk działania, wspartych nowoczesnymi środkami technicznymi. Obecny poziom rozwoju technologiczneg o pozwala na korzystanie ze specyficznie stosowanych technologii cywilnych i specjalistyczny ch urządzeń dostosowanych ściśle do zwalczania przestępczości,
f) zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego oraz sprzętu
i oprogramowania służącego zwiększeniu efektywności oraz skuteczności zadań nałożonych na KAS
Zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego wynika z konieczności doposażenia zarówno nowych funkcjonariuszy do realizowania zadań, jak
i doposażenia obecnych funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach. W ramach wnioskowanych środków przewidziany jest zakup uzbrojenia
i środków przymusu bezpośredniego dla ok. 1.200 funkcjonariuszy w ramach uzupełnienia i koniecznej wymiany tych elementów wyposażenia. Ponadto dla zapewnienia skutecznego działania jednostek operacyjnych konieczne jest wsparcie informatyczne w zakresie agregacji i analizy danych, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
g) przeprowadzenie szkoleń specjalistyczny ch
Jednostki organizacyjne KAS to struktury, w których należy realizować dostosowany do ich potrzeb system szkolenia. Szkolenia polegają też na rozwijaniu u funkcjonariuszy umiejętności i cech osobistych, które pozwalają na sprostanie specyfice wykonywanych obowiązków. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko przygotowania funkcjonariuszy wykonujących te zadania do specyficznych obowiązków, ale również wypracowanie między innymi metod niwelowania stresu, który jest związany z wykonywanymi przez nich zadaniami.
Łącznie – zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch
w tym zakresie, w latach 2020-2022 wyniosą według przyjętych założeń 643.116 tys. zł.

3. Priorytet III wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Budowa i przebudowa budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek organizacyjnych KAS na łączną kwotę w ciągu trzech lat – 204.564 tys. zł (ujęto zadania inwestycyjne, które z uwagi na posiadane uzgodnienia projektowe lub dostępne nieruchomości gruntowe mogą zostać wykonane w latach 2020–2022), a także –
w jednym przypadku zakupu nieruchomości; zadania te stanowią ok. 20 % potrzeb jednostek organizacyjnych KAS w zakresie powierzchni o charakterze biurowym oraz powierzchni przeznaczonych do realizacji podobnych funkcji. Przewidziano realizację następujących projektów budowlanych i zakupów nieruchomości:
1) Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Urząd Skarbowy w Pucku – przebudowa budynku wraz z infrastrukturą.
Obecnie nie jest wykorzystywany parter budynku z uwagi na fakt, iż posadzki
w wyniku osiadania gruntu nie nadają się do użytkowania, ponieważ występują znaczne odchylenia od poziomu i spękania. W celu poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy oraz z uwagi na konieczność utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym, a także w celu zapobieżenia dalszej jego degradacji należy wykonać przebudowę budynku.
2) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rozbudowa siedziby Urzędu Skarbowego w Zawierciu.
Sytuacja lokalowa Urzędu jest trudna, budynek nie spełnia wymogów dotyczących powierzchni biurowej i całkowitej na jednego pracownika. Urząd Skarbowy nie posiada sali obsługi podatnika oraz wystarczającej powierzchni magazynu na dokumenty. Sytuacja ta w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz właściwą obsługę podatników.
Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gara żowego położonego w Katowicach przy ulicy Słonecznej 34 dla pozyskania dodatkowej powierzchni konferencyjno-s zkoleniowo-biur owej z zapleczem.
Nadbudowa budynku w celu pozyskania powierzchni z zamiarem wybudowania sali konferencyjno-s zkoleniowo-biur owej z zapleczem w znacznym stopniu poprawi efektywność w organizacji szkoleń z przeznaczeniem dla większej liczby osób.
3) Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Odpłatne pozyskanie w trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Diamentowej  4 w Lublinie i jej adaptacja na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Białej Podlaskiej.
Głównym celem zadania jest przeniesienie wszystkich 178 pracowników z trzech najmowanych lokalizacji i wyeliminowanie umów najmu powierzchni biurowych
i garażowych na terenie miasta Lublin dla Lubelskiego Urzędu Celno-Skarboweg o
w Białej Podlaskiej.
Rozbudowa i przebudowa Urzędu Skarbowego w Lubartowie.
Realizacja inwestycji ma na celu:
• poprawę warunków lokalowych jednostki spowodowanych funkcjonowaniem
w dwóch lokalizacjach oraz niedostateczną wielkością powierzchni biurowej
i użytkowej;
• poprawę warunków pracy spowodowanych złym stanem technicznym obiektu;
• ograniczenie kosztów związanych z najmem powierzchni biurowej;
• poprawę jakości obsługi podatników;
• zapewnienie odpowiedniej powierzchni na potrzeby archiwów.
4) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Nieodpłatne pozyskanie w trwały zarząd i przebudowa nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 88 z przeznaczeniem na potrzeby Łódzkiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Łodzi.
Realizacja zadania jest niezbędna w związku z konsolidacją jednostek służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, zwłaszcza wynikającą z tego reorganizacją pracy oraz zmianą miejsc funkcjonowania komórek organizacyjnych.
5) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Gorzowie Wielkopolskim.
Budowa budynku przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp., który obecnie zlokalizowany jest w budynku znajdującym się w złym stanie technicznym, nieocieplonym, z elementami azbestowymi. Izba Administracji Skarbowej jest jednym z siedmiu współwłaściciel i obecnie wykorzystywaneg o budynku, a niewystarczając a powierzchnia własna powoduje konieczność najmowania dodatkowej powierzchni. Ponadto budynek Urzędu Skarbowego zlokalizowany jest w centrum miasta
z niekorzystnym układem komunikacyjnym i brakiem miejsc parkingowych.
Nowy budynek będzie również posiadał Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim ulokowany obecnie w najmowanej nieruchomości oraz część komórek organizacyjnych Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o, które obecnie są rozproszone w całym województwie z powodu braku wystarczającej powierzchni w siedzibie tego Urzędu
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego.
6) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowani em terenu i pełną infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul Kazimierza Dłuskiego 5 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Otwocku.
Budowa budynku przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, który funkcjonuje aktualnie
w czterech lokalizacjach.
Zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
w Warszawie i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
W związku z trudną sytuacją lokalową warszawskich urzędów skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego standardu obsługi klientów – od kilku lat podejmowane są działania
w celu pozyskania dodatkowej powierzchni lokalowej.
Z uwagi na braki lokalowe, wykorzystywane są najmowane powierzchnie; najem generuje znaczące koszty:
Lp.
Nazwa urzędu
Lokalizacja
Roczne koszty najmu (w zł)
Liczba etatów na najmowanej powierzchni
1.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy
ul. Stawki 2
2.720.835
230
2.
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy
ul. Erazma Ciołka
1.802.660
91
3.
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
ul. Lindleya 16
350.520
40
4.
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
ul. Chałubińskiego 8
542.917

49
Razem:
5.416.932
410

Zakup budynku/-ów przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy oraz pozwoli na obniżenie kosztów najmu. Planowany jest zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (240 etatów, w tym 10 użycza KIS) i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (185 etatów). Zgodnie ze standardami resortu finansów istnieje potrzeba przeznaczenia na siedziby wyżej wymienionych jednostek powierzchni 10.250 m² (25 m² na 1 etat); szacowany koszt 1 m² wynosi 8.000 zł (szacowanych koszt nabycia nieruchomości
82 mln zł).

7) Zestawienie podstawowych danych dotyczących realizacji zadań w zakresie inwestycji budowlanych

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj inwestycji budowa
/przebudowa
Liczba etatów dla planowanej inwestycji
Powierzchnia użytkowa (m2)
Program inwestycji - data uzgodnienia
Koszt inwestycji
(zł)
1.
US w Pucku - przebudowa budynku wraz
z infrastrukturą
Przebudowa
81
2.690
23.02.2017
15.214.000
2.
Rozbudowa US Zawiercie
Rozbudowa
115
1.750
21.07.2009
6.750.000
3.
Rozbudowa
i nadbudowa budynku magazynowo-gara żowego
w Katowicach
Nadbudowa

750
19.10.2015
7.100.000
4.
Odpłatne pozyskanie
w trwały zarząd nieruchomości
w Lublinie i jej adaptacja na potrzeby UCS w Białej Podlaskiej
Przebudowa
200
5.000

10.000.000
5.
Rozbudowa
i przebudowa US Lubartów
Przebudowa
i rozbudowa
65
1.625

13.000.000
6.
Nieodpłatne pozyskanie
i przebudowa nieruchomości położonej
w Łodzi na potrzeby UCS
Przebudowa
120
3.200
8.05.2018
10.000.000
7.
Budowa budynku biurowego - siedziba US w Otwocku
Budowa
130
3.200
19.01.2018
16.500.000
8.
Budowa obiektu
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o
w Gorzowie Wlkp.
Budowa
350
8.750
-
43.000.000
9.
Zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
Zakup
415
10.375

83.000.000
Razem:
204.564.000

4. Priorytet IV wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Budowa centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej – łącznie na kwotę 77.000 tys. zł.
Eksploatowana obecnie infrastruktura budynkowa IT w ośrodku Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu zajmuje około 80 % dostępnej pojemności. Mając na uwadze planowane przedsięwzięcia w zakresie rozwoju systemów informatycznych dla KAS takich jak: ZISAR II, Poltax Plus, Connect czy Kasy Fiskalne Online oraz szereg projektów konsolidujących centralne systemy wsparcia m.in kadry, finanse księgowość i związane z tym znaczne dostawy infrastruktury serwerowej szacuje się, że pozostała pojemność zostanie zagospodarowana w roku 2019. W celu zabezpieczenia możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług IT (wspartych narzędziami informatycznymi ) –
w znacznym stopniu dedykowanych do realizacji zadań ustawowych przez KAS, oraz dalszej centralizacji i konsolidacji systemów wspierających pobór podatków, egzekucję i kontrolę celno-skarbową, a także zarządzanie zasobami w KAS należy podjąć działania inwestycyjne w celu pozyskania zdolności do dalszego lokowania infrastruktury IT. Zaniechanie tych działań poskutkuje w przyszłości brakiem możliwości realizacji przedsięwzięć wymagających wysokodostępnej infrastruktury IT. W takiej sytuacji niezbędne staje się zaprojektowanie , a następnie wybudowanie nowego obiektu o powierzchni około 2.000 m2 (dokładną powierzchnię określą założenia projektowe), na działce o powierzchni około 2 ha, zlokalizowanego
w odległości nie większej niż 30 km od centrum Warszawy z preferencją kierunków południowych i zachodnich, głównie o charakterze obiektu technicznego, przeznaczonego dla około 30 etatów. Takie działanie umożliwi dalsze niezakłócone zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury teleinformatycz nej w celu zaspokojenia rosnących potrzeb w obszarze postępującej informatyzacji usług
i procesów. Planowana inwestycja pozwoli na co najmniej dwukrotne zwiększenie dostępnej przestrzeni na ulokowanie infrastruktury informatycznej Centrum Informatyki Resortu Finansów. Wartość ujęto w Programie na podstawie danych porównawczych dotyczących nakładów na zakup gruntu i budowę obiektów technicznych o podobnych parametrach.
Budowa centrum pozwoli również na zaprzestanie eksploatacji wielu prowizorycznych pomieszczeń serwerowni, których obecna liczba w resorcie finansów przekracza
700 (w dłuższej perspektywie czasowej zapewni to obniżenie kosztów posiadania infrastruktury informatycznej w resorcie).

5. Priorytet V wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS – łącznie na kwotę 95.320 tys. zł.
Obecnie eksploatowane sieci teledacyjne w jednostkach organizacyjnych KAS wymagają znacznego doinwestowania, wymagane jest dokonanie ich przeglądu
i konserwacji, a w licznych lokaliz
0 #3 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-05-25 12:07
Załącznik
do uchwały nr
Rady Ministrów
z dnia

Program wieloletni
___________________________________________________


Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2020-2022

Spis treści

I. Wstęp – diagnoza sytuacji społeczno-gospo darczej………….……… . 2
II. Cele Programu i wskaźniki monitorowania realizacji celów ..……….. 5
III. Priorytety i kierunki Programu………………… ……………………… 8
IV. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celów Programu .... 31
V. Plan finansowy Programu………………… …..……………………….. 34
VI. Podstawowe założenia systemu realizacji Programu………………. .. 36


I. Wstęp – diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej

1. Rola KAS w systemie społeczno-gospodarczym
Krajowa Administracja Skarbowa, zwana dalej „KAS”, powstała na mocy ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.). KAS połączyła doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze.
2. Strategiczne cele KAS
Strategicznym celem KAS jest zapewnienie państwu stabilnych, efektywnych i zrównoważonyc h finansów publicznych (pobór podatków i ceł, działania kontrolne i egzekucyjne), a klientom (obywatelom i przedsiębiorcom ) – wysokiej jakości świadczonych usług (skrócenie czasu obsługi podatników, działania edukacyjne, wdrażanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatnika). Osiągnięcie tego celu – zgodnie z założeniami formułowanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na okresy czteroletnie (pierwszy zakończy się w 2020 r.) – jest wyznacznikiem kierunków działania
i rozwoju KAS jako nowoczesnej administracji skarbowej, która ma zapewnić zarówno skuteczny pobór należności podatkowych i celnych, jak i chronić uczciwy biznes.
Z tego względu priorytetem KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą
i oszustwami podatkowymi; kluczowe jest dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.
3. Warunki wzrostu efektywności działania KAS, strategie wewnętrzne
Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed KAS, związanym przede wszystkim
z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie ), z czym wiąże się poniesienie niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich (wynagrodzenia
i uposażenia) oraz majątku (rozszerzenie bazy nieruchomości i jej dostosowanie do wymagań IT, zakupy pojazdów i sprzętu do kontroli celno-skarbowej , doposażenie przejść granicznych).
Planowanym w perspektywie czteroletniej kierunkom bieżącego działania odpowiadają założenia przyjmowane w rocznych planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych KAS; rozwój KAS jest zależny od planowania wydatków w dłuższej perspektywie. Efektem takiego podejścia jest Program „Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, zwany dalej „Programem”.
4. Podstawy prawne Programu
Program został sporządzony zgodnie z przepisami art. 136 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.). Jest również programem rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.) wymagającym wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z zakresem określonym w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.
5. Dokumenty Unii Europejskiej odnoszące się do Programu
W dniu 2 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet legislacyjny dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. W oparciu o te podstawy Komisja zaproponowała utworzenie nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami w ramach działu „Migracja i zarządzanie granicami”. Ten nowy fundusz ma na celu zapewnienie niezbędnego i wzmocnionego wsparcia państwom członkowskim w ramach zabezpieczania wspólnych granic zewnętrznych Unii.
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami ma przyczynić się m.in. do skuteczniejszej realizacji zintegrowanego zarządzania granicami przez państwa członkowskie oraz będzie stanowił wsparcie w zwalczaniu nielegalnej migracji, przemytu, a także będzie ułatwiać legalne podróżowanie i handel. Fundusz będzie również odgrywał ważną rolę w zapewnianiu jednolitych standardów przeprowadzania kontroli celnych na granicach zewnętrznych. Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) będzie składał się z instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz oraz instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej. Wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej przewiduje jako datę rozpoczęcia stosowania 1 stycznia 2021 r. KE zaproponowała, aby przeznaczyć na ten fundusz kwotę 1,3 mld euro na okres 7 lat (kwestia ta jest przedmiotem horyzontalnych uzgodnień w Radzie).
Nowy proponowany instrument dotyczący sprzętu do kontroli celnej ma na celu ujednolicenie poziomów skuteczności kontroli celnych w poszczególnyc h państwach członkowskich, tak aby przepływy towarów nie były przekierowywane do najsłabszych punktów kontroli. Specjalna unijna interwencja dotycząca sprzętu do kontroli celnej umożliwi wspieranie zakupu, konserwacji i modernizacji kwalifikującego się sprzętu do wykrywania służącego do kontroli celnej w szerokim rozumieniu. Instrument ten obejmie również sprzęt do wykrywania wykorzystywany do kontroli innych niż kontrole celne, jeżeli kontrola celna stanowi główny cel takich kontroli.
Ponadto w obszarze celnym funkcjonuje także wieloletni program działań dla organów celnych (program „Cła”), który istnieje od 1991 r., umożliwiający odpowiednie finansowanie działań w zakresie współpracy między organami celnymi, systemów elektronicznych , a także na budowanie potencjału administracyjne go oraz uzupełnianie krajowych inicjatyw i inwestycji w tej dziedzinie. Program ten jednak nie przewiduje finansowania sprzętu wykorzystywaneg o do przeprowadzania kontroli celnych na granicach zewnętrznych UE.
Podczas negocjacji prowadzonych w Radzie UE w sprawie wniosku dotyczącego programu „Cła 2020” państwa członkowskie wezwały Komisję do przeprowadzenia „analizy kosztów i korzyści dotyczącej sprzętu do wykrywania i odnośnej technologii, po to by ułatwić nabywanie przez organy celne po roku 2020 nowoczesnych narzędzi służących do kontroli celnych”. Wezwanie to zostało włączone do motywu 4 rozporządzenia (UE) nr 1294/2013 ustanawiającego program działania dla ceł na okres 2014–2020. Państwa członkowskie wielokrotnie wyrażały potrzebę uzyskania wsparcia finansowego przeznaczonego na nabywanie sprzętu do kontroli celnej oraz zwróciły się o dogłębną analizę tej kwestii w ramach Grupy ds. Polityki Celnej.
W kilku swoich rezolucjach Parlament Europejski uznał również, że „unia celna stanowi fundament Unii Europejskiej, będącej jednym z największych bloków handlowych na świecie, i że ma ona zasadnicze znaczenie dla właściwego.
6. Odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacji ex-ante
Z uwagi na wartość Programu, wysoki stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziaływania Programu na gospodarkę i społeczeństwo Minister Finansów jako organ opracowujący program uznał za zasadne odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacyjnego zawierającego uprzednią ewaluację realizacji Programu. Jednocześnie w celu realizacji obowiązku porozumienia w tym zakresie, zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Minister Finansów wystąpił do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie o odstąpienie od przygotowania raportu ewaluacyjnego ex-ante. Minister Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 maja 2019 r., znak DSR-I.670.24.20 19.ES przychylił się do ww. prośby o odstąpienie od ewaluacji ex ante.
II. Cele Programu i wskaźniki monitorowania realizacji celów
1. Główny cel Programu w nawiązaniu do średniookresowe j strategii rozwoju kraju
Punktem wyjścia dla sformułowania zasadniczych celów Programu była Strategia na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), która – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. – stanowi kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej i przewiduje, w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi…”, w obszarze finansów publicznych, projekt strategiczny „Uszczelnienie systemu poboru podatków”, a w ramach tego projektu m.in. utworzenie KAS – jednolitej i wyspecjalizowan ej administracji rządowej wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Z tego względu – głównym celem Programu, zapewniającym realizację celu III Strategii na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju, jest zapewnienie stabilnego finansowania,
w perspektywie średniookresowe j (trzech lat), służącego rozwojowi tej formacji zgodnie
z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych w ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierunkach działań
i rozwoju KAS.
2. Cele szczegółowe
a) zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej , zwanych dalej „funkcjonariusz ami”, na skutek zastosowanych motywujących narzędzi regulacji wynagrodzeń i uposażeń, obejmujących: wzrost przeciętnego wynagrodzenia/ uposażenia zasadniczego, zmianę modelu dodatków kontrolerskich, finansowanie dodatków zwiększających zaangażowanie zawodowe pracowników i funkcjonarius zy (dodatków za służbę w porze nocnej, uposażeń za przedłużony czas służby, dodatków zadaniowych dla pracowników KAS oraz dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy ),
b) wzrost konkurencyjnośc i zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS na skutek zastosowania mechanizmów umożliwiających zwiększenie proponowanych wynagrodzeń/upo sażeń, w tym osobom zatrudnianym lub przyjmowanym do Służby Celno-Skarbowej ,
c) zwiększenie skuteczności i efektywności poboru danin na rzecz państwa
w szczególności podatków, należności niepodatkowych, ceł oraz poprawie skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć podatkowych, na skutek zastosowania nowoczesnego sprzętu do kontroli celno-skarbowej , zwiększenia bazy sprzętowej, transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników i funkcjonariuszy realizujących zadania kontroli celno-skarbowej ,
d) poprawie sprawności działania KAS dzięki zapewnieniu właściwych standardów powierzchni biurowej dla każdego zatrudnionego/p ełniącego służbę, z uwzględnienie m dostępu do sieci i urządzeń komputerowych, a także obniżeniu kosztów bieżącej działalności wskutek rezygnacji z najmu biur zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich na rzecz zakupu nieruchomości przez Skarb Państwa.
3. Okres realizacji celów Programu
Cele programu będą realizowane stopniowo, w kolejnych latach: 2020-2022.
4. Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu
Głównymi wskaźnikami realizacji celów Programu będą:
1) wzrost przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia brutto pracowników KAS
i funkcjonariuszy (w ujęciu planistycznym, liczonego we wszystkich składnikach,
tj. w szczególności wynagrodzeniu/u posażeniu zasadniczym, dodatkach do wynagrodzenia/u posażenia, premii, odpisach na fundusze: nagród uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrod y rocznej, jednorazowych wypłat obligatoryjnych , np. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych pracownikom) odpowiednio o:
a) 11 % w 2020 r. oraz o 2 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie pracowników spoza korpusu służby cywilnej (tzw. pozamnożnikowyc h), tj. na 1 etat – o 515 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 103 zł miesięcznie brutto w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 1.195 etatów),
b) 7,9 % w 2020 r. oraz o 3 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie pracowników – członków korpusu służby cywilnej, tj. na 1 etat – o 519 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 198 zł miesięcznie brutto w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 50.233 etatów),
c) 7,5 % w 2020 r. oraz o 2,7 % w 2021 r. i 2022 r. w grupie funkcjonariuszy , tj. na
1 etat – o 445 zł miesięcznie brutto w 2020 r. oraz po 159 zł miesięcznie brutto
w każdym z lat 2021 i 2022 (dla 11.279 etatów)
– z uwzględnieniem dodatkowego założenia, że mogą wystąpić przeniesienia etatów
pomiędzy ww. grupami zawodowymi albo wzrost/spadek ich liczby, ale nie spowodują one wzrostu łącznej kwoty przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń
i uposażeń w każdym roku realizacji Programu,
2) wprowadzenie od 2020 r. nowego modelu dodatków kontrolerskich eliminującego zróżnicowanie tych dodatków pomiędzy grupami zawodowymi,
3) wprowadzenie stopniowo (w 2020 r. – 40 %, 2021 r. – 30 %, 2022 r. – 30 %) funduszu przeznaczonego na dodatki zadaniowe w korpusie służby cywilnej (docelowo po trzecim roku – 1.000 zł rocznie przeciętnie na 1 etat) oraz dodatki specjalne w grupie funkcjonariuszy (docelowo po trzecim roku – 887 zł przeciętnie na 1 etat),
4) uzyskanie, w ramach KAS, jednolitości w zarządzaniu funduszem uposażeń funkcjonariuszy poprzez ujęcie w 2020 r. w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS elementów dotychczas w nich niewystępującyc h takich jak dodatki za służbę w porze nocnej i uposażeń za przedłużony czas służby w wysokości łącznej 10.555 tys. zł (w kolejnych latach – po 260 tys. zł), nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe dla funkcjonariuszy w wysokości łącznej 42.543 tys. zł
(w kolejnych latach – po 568 tys. zł),
5) wymiana (budowa lub zakup) minimum sześciu stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych,
6) doposażenie funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania kontroli celno-skarbowej w pojazdy, sprzęt do kontroli (z wyjątkiem skanerów rtg) i inne składniki – docelowo na poziomie przewidzianym w wewnętrznych standardach KAS dotyczących wyposażenia w sprzęt i pojazdy służące kontroli celno-skarbowej ,
7) zrealizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy budynków biurowych dla trzech budynków – siedzib urzędów skarbowych, dwóch – urzędów celno-skarbowyc h i jednego – budynku magazynowo garażowego oraz zakupu nieruchomości (budynek i grunt) w celu rezygnacji z najmu powierzchni biurowych
w śródmiejskich dzielnicach Warszawy,
8) zrealizowanie zadania inwestycyjnego dla zapasowego ośrodka obliczeniowego – zakup nieruchomości gruntowej ze znaczną dostępnością do zróżnicowanej infrastruktury towarzyszącej oraz budowa budynku o charakterze technicznym,
9) modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych (LAN) w obiektach jednostek organizacyjnych KAS – w zakresie dotyczącym co najmniej 100 obiektów lub większej ich liczby
w zależności od kształtowania się cen na rynku usług budowlanych.
III. Priorytety i kierunki Programu
Program obejmuje realizację przedsięwzięć modernizacyjnyc h w następujących priorytetowych obszarach (I-V) i kierunkach:
1. Priorytet I wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
1) Wzrost konkurencyjnośc i i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS
Program obejmuje realizację przedsięwzięć modernizacyjnyc h w obszarze motywacyjności oraz konkurencyjnośc i systemu wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS oraz trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków (kontrolerskich , zadaniowych, specjalnych
i innych) związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania oraz kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy .
Łącznie – modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie według przyjętych założeń 880.000 tys. zł, z czego:
a) w 2020 r. sfinansowane zostaną podwyżki wynagrodzeń dla pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników spoza korpusu oraz uposażeń dla funkcjonariuszy , uwzględniające oprócz zwiększenia składników wynagrodzeń
i uposażeń (w tym również – odpisów na fundusze nagród za szczególne osiągnięcia, nagrody rocznej dla funkcjonariuszy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników) oraz pochodnych (składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w odniesieniu do pracowników) – również zmianę modelu dodatków kontrolerskich obejmującą wprowadzenie nowego modelu dodatków kontrolerskich poprzez obniżenie przeciętnego poziomu tych dodatków (związane z włączeniem ich części do wynagrodzenia/u posażenia zasadniczego), a także wyeliminowanie zróżnicowania stawki procentowej tych dodatków w dwóch głównych grupach zawodowych w KAS – dominującej 2-5 % w grupie funkcjonariuszy oraz 25-40 % w grupie pracowników korpusu służby cywilnej,
b) w 2021 r. i w 2022 r. – sfinansowane zostaną dalsze podwyżki wynagrodzeń
i uposażeń (niższe przeciętnie na 1 etat niż w 2020 r.) oraz związane z tymi podwyżkami skutki wzrostu odpisów na fundusze nagród, nagrody rocznej
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych – składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
c) w latach 2020-2022 sfinansowane zostaną fundusze dodatków zadaniowych (przeciętnie 1.000 zł/1 etat pracownika korpusu służby cywilnej rocznie)
i specjalnych (przeciętnie 887 zł/1 etat funkcjonariusza rocznie), przy czym środki na te fundusze będą uwzględniane w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS stopniowo (40 % - w 2020 r. oraz po 30 % w 2021r.
i w 2022 r.),
d) w 2020 r. sfinansowane zostaną dodatki za służbę w porze nocnej
i uposażenia za przedłużony czas służby funkcjonariuszy (środki na ten cel były dotychczas finansowane z oszczędności z funduszu nagrody rocznej), a w latach 2021 – 2022 finansowanie obejmie dodatki za służbę w porze nocnej i uposażenia za przedłużony czas służby związane z podwyżkami uposażeń,
e) w 2020 r. sfinansowane zostaną skutki zmiany klasyfikacyjnej , tj. uwzględnienie w funduszu uposażeń środków na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe funkcjonariuszy (środki na ten cel nie były zapewnione w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS w ramach funduszy uposażeń),
a w roku 2021 i 2022 finansowanie obejmie przyrost nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalno-rent owych na skutek podwyżki uposażeń.
Każdy z wymienionych etapów/składowy ch modernizacji wynagrodzeń i uposażeń
w KAS będzie skutkował dla budżetu państwa (także w latach następujących po roku 2022) w sposób skumulowany, tj. jako suma zwiększeń wydatków z lat 2020-2022.

2) Uzasadnienie planowanego wzrostu wynagrodzeń i uposażeń w oparciu o statystyki
i analizę obecnej sytuacji płacowej w KAS (w 2019 r.)
Poniżej przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń i uposażeń trzech grup zawodowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS,
z uwzględnieniem wszystkich skutków zmian w latach 2017-2019 r., w szczególności:
• zmniejszenia w roku 2017 i 2018 liczby etatów kalkulacyjnych 65,4 tys. do
61,6 tys., czyli o 3,8 tys. (środki finansowe zaangażowane w zlikwidowane etaty kalkulacyjne przeznaczono zasadniczo na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń
w KAS),
• podwyższenia w 2017 r. pracownikom i funkcjonariuszo m wynagrodzenia zasadniczego/ uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za stopień służbowy – do poziomu 3 tys. zł, jeżeli było ono uprzednio niższe,
• podwyższenia wynagrodzeń i uposażeń w 2017 r. w celu ich zróżnicowania
w zależności od poziomu kompetencji zawodowych (umiejętności i doświadczenia zawodowego),
• podwyższenia wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. – zasadniczo w celu podniesienia ich ogólnego poziomu, o 655 zł brutto miesięcznie (we wszystkich składnikach) dla każdego zatrudnionego i pełniącego służbę w KAS,
• wprowadzenia od 2019 r. zasady przyznawania rocznych dodatków kontrolerskich, co pozwala na zmianę zasad z początkiem każdego roku.


Grupa zawodowa
w KAS
Liczba
etatów
w 2019 r.
Budżet wynagrodzeń/
uposażeń
w 2019 r.*
(tys. zł)
Przeciętne wynagrodzenie/ uposażenie na
1 etat
(z DWR i NR)**
Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem/
uposażeniem
w KAS
i przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej
w IV kw. 2018 (GUS – 4.864 zł)
pracownicy pozamnożnikowi
1.194
61.814
4.701
163
pracownicy korpusu służby cywilnej
49.487
3.588.481
6.573
1.709
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
10.967
722.371
6.706
1.842
razem:
61.648
4.372.666
x
x
*bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR – 8,5 % sumy rocznych wynagrodzeń) i nagrody rocznej (NR – 1/12 sumy rocznego uposażenia), z odpisem na 3 %-owy fundusz nagród
** dla FSCS przeliczono na warunki porównywalne z pracownikami (dodano składki emerytalno-rent owe 11,26 %)

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia w przeliczeniu na 1 etat planistyczny w KAS (z uwzględnieniem stałych miesięcznych składników, odpisu na fundusze nagród uznaniowych, tzw. „13-tej pensji”, jednorazowych wypłat obligatoryjnych typu nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników), zwłaszcza w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w IV kwartale 2018 r., wskazują na istotną poprawę poziomu wynagrodzeń i uposażeń
w KAS w ostatnich latach (podwyżki w latach: 2015 r. – 2019 r.).
Oczekiwania płacowe pracowników i funkcjonariuszy KAS kształtują jednak
w największym stopniu podwyżki w innych służbach mundurowych państwa; te zaś uzyskały oprócz podwyżki 655 zł brutto miesięcznie w 2019 r. – dodatkowo 500 zł brutto miesięcznie w 2020 r. Z tego względu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Szefem KAS”, podpisał w dniu 21 listopada 2018 r. z przedstawiciela mi organizacji związków zawodowych działających w KAS Porozumienie, w którym określono, że podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w KAS w 2020 r. nie będą niższe niż uzgodnione przez inne służby mundurowe. W Porozumieniu ustalono też, że ostateczne kwoty przeciętnych podwyżek w KAS zostaną określone w uchwale ustanawiającej Program modernizacji KAS w latach 2020-2022. Z tego względu założenia dotyczące przeciętnej kwoty wzrostu wynagrodzenia/u posażenia w KAS w 2020 r. przyjęte
w Programie są adekwatne do wysokości podwyżki przewidzianej dla służb policyjnych w 2020 r. (515 zł POZ, 519 zł KSC, 445 zł FSCS).
Przyczyną zróżnicowania w Programie wysokości podwyżek brutto pomiędzy grupą pracowników a grupą funkcjonariuszy jest fakt, że z uposażeń funkcjonariuszy nie są od 2018 r. pobierane składki na ubezpieczenie emerytalno-rent owe. Kwota 445 zł uposażenia brutto dla funkcjonariuszy odpowiada kwocie ok. 501 zł wynagrodzenia brutto dla pracowników objętych powszechnym systemem potrącania składek emerytalno-rent owych; przyjęte dla pracowników kwoty 515 zł i 519 zł (oraz wyższe niż dla funkcjonariuszy kwoty brutto podwyżek w kolejnych latach 2021-2022) służą wyrównaniu skutków podwyżki w 2019 r. (równa kwota podwyżki 655 zł dla obydwu grup zawodowych powodowała, że funkcjonariusze uzyskali w 2019 r. wyższą niż pracownicy kwotę podwyżki netto).
Drugą grupą zawodową, do której pracownicy KAS porównują uzyskiwane miesięcznie zarobki jest grupa doradców podatkowych (ale też pracowników biur rachunkowych, pracowników banków i innych zawodów związanych z finansami); w tym grupach statystyczne wynagrodzenia kształtują się na poziomie wyższym niż wynagrodzenia pracowników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowyc h (np. wynagrodzenie konsultanta - doradcy podatkowego w 2019 r. według raportu płacowego Hays Poland – 8 tys. zł).
Są to wynagrodzenia konkurencyjne na rynku pracy w stosunku do warunków podawanych w ofertach zatrudnienia w jednostkach KAS. Powodują też stały odpływ wysoko wykwalifikowany ch pracowników kontroli i orzecznictwa podatkowego do podmiotów prowadzących doradztwo podatkowe.
Należy przy tym podkreślić, że kwota przeciętnego wynagrodzenia/u posażenia
w KAS jest mało reprezentatywny m miernikiem oceny obowiązujących w organizacji systemów wynagradzania. Wynagrodzenia i uposażenia są bardzo silnie zróżnicowane, co wynika z kilku okoliczności:
– przede wszystkim z faktu, że KAS jest organizacją, która powstała z połączenia trzech rozwijających się niezależnie służb: administracji podatkowej (izb skarbowych, które skonsolidowały się z 400 urzędami skarbowymi dopiero w 2015 r.), izb celnych (te rozpoczęły proces konsolidacji w 2000 r., jednakże był on oparty nie na tworzeniu centrów wojewódzkich, ale wyspecjalizowan ych centrów realizujących zadania dla całego kraju) oraz urzędów kontroli skarbowej (stosunkowo niewielkich, bazujących na pracy samodzielnych inspektorów kontroli skarbowej) – każda z tych struktur tworzyła własne systemy wynagrodzeń i uposażeń oraz dysponowała odmiennym
(w przeliczeniu na 1 etat) budżetem środków na wynagrodzenia
i uposażenia: urzędów kontroli skarbowej – najwyższym, izb celnych – wyższym dla służb mundurowych, izb skarbowych, a zwłaszcza urzędów skarbowych – najniższym,
– w KAS realizują zadania dwie grupy zawodowe – pracownicy korpusu służby cywilnej i funkcjonariusze (służba mundurowa); ich systemy płacowe zawierają wiele różnic (funkcjonariuszo m przysługują liczne dodatki pozapłacowe, plany wynagrodzeń pracowników pozwalają natomiast w większym stopniu podwyższać fundusze nagród uznaniowych dzięki środkom pozostającym w dyspozycji dyrektorów jednostek na skutek wypłaty w miejsce wynagrodzeń – świadczeń
z ubezpieczenia społecznego),
– na skutek przeprowadzoneg o w 2017 r. procesu tzw. „ucywilnienia” (regulacje systemowe wynikające z ustawy o KAS) w odniesieniu do ok. 3,7 tys. funkcjonariuszy powstały znaczne dysproporcje płacowe pomiędzy wynagrodzeniami pracowników i „ucywilnionyc h” funkcjonariuszy , często zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących zbliżony zakres zadań o podobnym stopniu złożoności,
– bardzo silnie są różnice regionalne pomiędzy wynagrodzeniami i uposażeniami pracowników i funkcjonariuszy na takich samych stanowiskach; dotyczy to m.in. funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach w zachodniej części kraju
i wschodniej (uposażenia tych ostatnich są znacząco niższe, mimo iż spoczywa na nich obowiązek kontroli granic państwa i UE),
– bardzo niski poziom wynagrodzeń w większości urzędów skarbowych oraz uposażeń w oddziałach celnych obsługujących wschodnią granicę państwa spowodował konieczność ustalenia pewnego „minimum płacowego” w KAS w wysokości 3 tys. zł miesięcznie (w kilku izbach administracji skarbowej wynagrodzenia zasadnicze do poziomu 3 tys. zł podwyższono w 2017 r. około połowie zatrudnionych), a to z kolei zrodziło nieuzasadnione „spłaszczenie” wynagrodzeń i uposażeń; podobny efekt wywołała podwyżka 655 zł w 2019 r.,
– wysokość przeciętnego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej silnie kształtuje (zawyża) prowizja egzekucyjna, którą uzyskuje wyłącznie grupa zawodowa egzekutorów administracyjny ch.
Przedstawione okoliczności związane z kształtowaniem się systemów wynagrodzeń
i uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS do chwili obecnej, wskazują,
że konieczna jest kontynuacja tego procesu, ale powinna ona umożliwić eliminację nieuzasadnionyc h różnic i dysproporcji w wynagradzaniu pracowników
i funkcjonariuszy KAS. Z tego względu podwyżki przewidziane w Programie zostały określone jako „przeciętnie na 1 etat”, umożliwiając Szefowi KAS, dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Finansów oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych KAS we współpracy ze Stroną Społeczną – skierowanie środków na podwyżki do dwóch obszarów:
– pracowników i funkcjonariuszy wykazujących się największymi kompetencjami
i zaangażowaniem (w tym również zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń i uposażeń dla osób nowo przyjmowanych do pracy lub służby na stanowiska wymagające wyższych kompetencji zawodowych),
– poprawy systemów wynagrodzeń i uposażeń w celu eliminacji czynników nieuzasadnionej nierówności płacowej, które negatywnie wpływają na zaangażowanie w realizację zadań zawodowych. KAS wdraża obecnie szereg nowych narzędzi analitycznych wspomagających pobór podatków i ceł, czynności sprawdzające oraz kontrolę celno-skarbową i działania operacyjne w obszarze zwalczania przestępczości ekonomicznej. Brak zaangażowania pracowników
i funkcjonariuszy w podejmowanie nowych wyzwań zawodowych oraz niewłaściwa komunikacja w ramach zespołów nie pozwolą na pełne, efektywne wdrożenie kolejnych etapów stosowania takich narzędzi.
Na konieczność przeznaczenia środków na celowe, zindywidualizow ane podwyżki, połączone z awansami stanowiskowymi i logicznym podziałem funduszu na dodatki kontrolerskie (nowy model dodatków kwotowych od 2020 r.) wskazuje analiza, przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące rzeczywistych wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS po uwzględnieniu podwyżki 655 zł w 2019 r. (bez zmiany modelu dodatków kontrolerskich).

2a) Korpus służby cywilnej
Analizą objęto wynagrodzenia zasadnicze 48,6 tys. zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych KAS na 61 różnych stanowiskach pracy (9 stanowisk
z oznaczeniem „pełniący obowiązki”) w grudniu 2018 r. W analizie danych wykorzystano kwotę bazową wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. oraz symulowany skutek pozostałej części podwyżki 655 zł przewidzianej na 2019 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują że:
– największe rozpiętości pomiędzy wynagrodzeniami zasadniczymi dla takiego samego stanowiska w różnych jednostkach organizacyjnych KAS dotyczą 8 stanowisk: głównego specjalisty (mnożnik od 1,969 do 4,503 zł), głównego eksperta skarbowego (mnożnik od 2,000 do 4,158), kierownika działu (mnożnik od 1,881 do 4,362), kierownika referatu, naczelnika wydziału, radcy prawnego (mnożnik od 2,073 do 4,352), starszego eksperta skarbowego (mnożnik od 1,788 do 4,163) oraz starszego specjalisty (mnożnik od 1,813 do 4,042); zróżnicowanie to oznacza, że na takim samym stanowisku w jednostkach organizacyjnych KAS pracownicy uzyskują wynagrodzenia zasadnicze różniące się od siebie o 2 do 5 tys. zł, jak również na stanowiskach niższych bardzo często otrzymują wynagrodzenia wyższe aniżeli na stanowiskach eksperckich lub kierowniczych (różnice te są równie często wyrównywane przy wykorzystaniu wysokich stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego; dodatki tracą w takich przypadkach swoją funkcjonalność stając się stałym składnikiem wynagrodzenia),
– różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym mnożnikiem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości powyżej 1 (czyli powyżej 1.916,94 zł miesięcznie) dotyczy 26 innych stanowisk.

2b) Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
Analizą objęto uposażenia zasadnicze 10,5 tys. pełniących służbę we wszystkich jednostkach organizacyjnych KAS na 19 stanowiskach. W analizie danych wykorzystano kwotę bazową wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. oraz symulowany skutek pozostałej części podwyżki 655 zł przewidzianej w 2019 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że:
– największa różnica występuje w Służbie Celno-Skarbowej na stanowisku zastępcy naczelnika urzędu celno-skarboweg o (mnożnik od 2,598 do 4,170),
– różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym mnożnikiem uposażenia zasadniczego w wysokości powyżej 1 (tj. 1.701,09 zł) dotyczy jeszcze 6 innych stanowisk, tj. kierownika działu, kierownika oddziału (mnożnik od 1,870 do 3,209), kierownika referatu, ale także młodszego eksperta Służby Celno-Skarbowej (mnożnik od 1,511 w IAS do 2,809), specjalisty Służby Celno-Skarbowej , starszego eksperta Służby Celno-Skarbowej (mnożnik od 2,697 do 3,773).

3) Przedstawienie koncepcji wprowadzenia dodatkowych czynników motywujących
w systemach wynagrodzeń i uposażeń przyjętych w jednostkach organizacyjnych KAS
Koncepcja ta obejmuje:
a) poprawienie funkcji dodatków kontrolerskich,
b) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie dodatków za służbę w porze nocnej i uposażeń za przedłużony czas służby funkcjonariuszy ,
c) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rent owych dla funkcjonariuszy
w ramach funduszy uposażeń funkcjonariuszy ,
d) zapewnienie jednostkom organizacyjnym KAS środków na finansowanie dwóch ustawowo przewidzianych dodatków o charakterze motywacyjnym: dodatków zadaniowych dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy .

4) Poprawienie funkcji dodatków kontrolerskich
Przeprowadzono analizę dodatków kontrolerskich przyznanych w roku
2017 i ponownie w 2019 r. Porównanie wyników analiz wskazuje, że nadal na każdym stanowisku rozpiętość stawek przyznanych mnożników jest bardzo duża (od minimalnej 2 % do maksymalnej 50 %). W części izb administracji skarbowej stawki dodatków kontrolerskich są przeciętnie znacznie wyższe niż w innych izbach.
We wszystkich jednostkach stawki dodatków kontrolerskich dla kontrolerów – pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach skarbowych są wyższe (do 35 % – 40 %) niż stawki przyznane funkcjonariuszo m (dominuje stawka
2 % – 5 %).
Przeprowadzona w 2019 r. analiza pozwala stwierdzić, że obecny model dodatków kontrolerskich utrwalił zasady przyznawania tych dodatków w poprzednich latach:
– bardzo wysokich (stanowiących ponad 35 %, a często – 50 % wynagrodzenia) dodatków kontrolerom w urzędach skarbowych, którzy nie sporządzają po przeprowadzonej kontroli wyników kontroli ani decyzji podatkowych,
– niższych dodatków kontrolerom w urzędach celno-skarbowyc h (10 % – 25 % wynagrodzenia), a funkcjonariuszo m pełniącym służbę w tych urzędach – bardzo niskich dodatków (większość funkcjonariuszy Służby Celnej nie otrzymywała dodatków kontrolerskich przed reformą KAS), mimo iż po zakończonej kontroli sporządzają oni wynik kontroli albo decyzję podatkową, a funkcjonariusze wykonują zadania operacyjne, zwłaszcza w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej.
Aktualne dane dotyczące przeciętnych dodatków kontrolerskich przedstawia tabela:
Nazwa stanowiska
Liczba osób
KSC1) /FSCS 2)
Przeciętny dodatek kontrolerski
(stawka miesięczna)
referent
45
KSC
321 zł
starszy referent
43
KSC
523 zł
samodzielny referent
18
KSC
494 zł
młodszy kontroler skarbowy
91
KSC
392 zł
kontroler skarbowy
438
KSC
850 zł
starszy kontroler skarbowy
456
KSC
795 zł
ekspert skarbowy
977
KSC
1.020 zł
starszy ekspert skarbowy
1.876
KSC
1.129 zł
główny ekspert skarbowy
765
KSC
1.056 zł
kierownicy komórek i oddziałów
1.110
KSC/FSCS
586 zł
młodszy specjalista SCS
432
FSCS
212 zł
specjalista SCS
2.070
FSCS
282 zł
starszy specjalista SCS
2.731
FSCS
296 zł
młodszy ekspert SCS
1.584
FSCS
303 zł
ekspert SCS
373
FSCS
295 zł
starszy ekspert SCS
51
FSCS
317 zł
inne stanowiska
270
KSC/FSCS
x
razem:
13.330
x
x
1) korpus służby cywilnej
2) funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej
Proponowany nowy model dodatków kontrolerskich (kwotowych, niższych, np. do 1.000 zł miesięcznie, zmiennych w zależności od zaangażowania kontrolera
w realizowane zadania i uzyskiwanych przez niego efektów) wymaga ponownego ich przyznania w wysokości adekwatnej do zakresu i trudności realizowanych kontroli. Przesunięcie środków na dodatki z funduszu wynagrodzeń do funduszu uposażeń w sytuacji znacznego udziału kwoty dodatków kontrolerskich w łącznej kwocie wynagrodzenia kontrolera zatrudnionego w urzędzie skarbowym nie jest możliwe. Konieczne są dodatkowe środki na wyrównanie zbyt niskich dodatków (głównie funkcjonariuszo m) przy jednoczesnym włączeniu części bardzo wysokich dodatków do wynagrodzeń (głównie pracownikom komórek kontroli podatkowej w urzędach skarbowych). Pozostawienie obecnego modelu dodatków kontrolerskich będzie powodowało oczekiwania funkcjonariuszy dotyczące podwyższenia stawki dodatków (do poziomu typowego dla kontrolerów – pracowników) w sytuacji braku środków
w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS na sfinansowanie takich podwyżek.

5) Zapewnienie środków na finansowanie dodatków za służbę w porze nocnej oraz uposażeń za przedłużony czas służby
W planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS środki na wypłaty dodatków za służbę w porze nocnej oraz uposażeń za przedłużony czas służby są niewystarczając e. Powoduje to utrudnienia w odpowiedniej organizacji służby zmianowej i braki kadry w ciągu dnia (znaczna część osób jest nieobecna, korzysta
z czasu wolnego w zamian za uprzednio przedłużony czas służby), zwłaszcza
w granicznych oddziałach celnych. Dodatki za służbę w porze nocnej i dodatkowe uposażenia są często finansowane ze środków przewidzianych w planach jednostek na wakaty (co ogranicza prowadzenie postępowań kwalifikacyjnyc h w celu powołania do służby nowych funkcjonariuszy ) albo ze środków pozostałych po wypłacie nagrody rocznej (co ogranicza możliwości zwiększania funduszu nagród dla funkcjonariuszy ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora izby administracji skarbowej).

6) Zapewnienie środków na finansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rent owych funkcjonariuszo m – w ramach funduszu uposażeń
Obecnie są one finansowane poza funduszem uposażeń, odmiennie niż
w przypadku pracowników korpusu służby cywilnej. Utrudnia to jednolite zarządzanie funduszami wynagrodzeń i uposażeń dwóch głównych grup zawodowych
w jednostkach organizacyjnych KAS, w szczególności – ogranicza możliwości zwiększania funduszu nagród dla funkcjonariuszy ze środków pozostających
w dyspozycji dyrektora izby administracji skarbowej głównie ze względu na odraczanie przez funkcjonariuszy decyzji o przejściu na emeryturę.

7) Zapewnienie środków na finansowanie dodatków zadaniowych i dodatków specjalnych
Obydwie wymienione kategorie dodatków zostały przewidziane w ustawach jako instrumenty okresowego gratyfikowania pracowników i funkcjonariuszy w związku
z wykonywaniem dodatkowych zadań wymagających szczególnego zaangażowania (nowych, w ramach zastępstw, koordynacji, zespołów, spiętrzenia prac, przejęcia prac związanych z okresowymi wakatami) albo zadań o specjalnym charakterze (funkcjonariusz e). Środki na takie dodatki ujęte w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS są niewystarczając e; przyznaje się je sporadycznie, mimo
iż – poza nagrodami za szczególne osiągnięcia zawodowe – stanowią jedyne dopuszczalne składniki wynagrodzeń o charakterze wyraźnie motywacyjnym. KAS jest organizacją realizującą wiele zadań centralnie, we wzajemnej współpracy, w ramach powołanych zespołów, przez koordynatorów itp. Bardzo ważne jest również angażowanie pracowników i funkcjonariuszy w tworzenie systemów informatycznych oraz innych okresowo realizowanych projektów organizacyjnych , informacyjnych,
w zakresie obsługi klientów, wdrażania nowych rozwiązań, szkoleniowych, edukacyjnych, promocyjnych itp. Zapewnienie stałego finansowania dodatków
o charakterze typowo motywacyjnym zostało pozytywnie ocenione przez Stronę Społeczną w trakcie konsultacji założeń Programu.

2. Priorytet II wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch w tym zakresie – obejmie głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli
i łączności, laboratoryjnego , techniki specjalnej, w szczególności:
a) wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych
Jednym z priorytetów w zakresie sprzętu do kontroli jest doposażenie przejść granicznych, zlokalizowanych na zewnętrznej granicy UE w urządzenia skanujące rtg. Dzięki kontroli celno-skarbowej prowadzonej za pomocą nowoczesnego sprzętu rentgenowskiego obniżeniu ulegają koszty kontroli, ponieważ prześwietla się całe środki transportu bez potrzeby ich rozładunku, skraca się czas wykonywania kontroli fizycznej towaru i zwiększa się bezpieczeństwo służby funkcjonariuszy . Istotną przesłanką wdrożenia Programu jest szczególne narażenie wschodniej granicy Polski, stanowiącej zewnętrzną granicę UE, na przemyt towarów akcyzowych, w szczególności papierosów (stawka akcyzy w krajach sąsiadujących jest znacząco niższa niż w krajach należących do UE). Polska jest liderem wśród państw UE w zwalczaniu przestępczości tytoniowej. Nielegalne papierosy i tytoń zatrzymane przez KAS stanowią 65 % ujawnień zrealizowanych przez wszystkie służby w kraju. Od 2017 r. do I poł. 2018 r. KAS dokonała ponad 173 tys. ujawnień nielegalnych papierosów i ponad 5 tys. ujawnień nielegalnego tytoniu i suszu tytoniowego. Łącznie zatrzymano ok. 490 mln szt. papierosów pochodzących z przemytu lub nielegalnie wyprodukowanych na czarnym rynku oraz ponad 363 tony nielegalnego suszu tytoniowego.
Dynamiczny wzrost ruchu towarowego z państwami trzecimi oraz sytuacja geopolityczna (zagrożenie terroryzmem) wymuszają potrzebę podejmowania pilnych działań zmierzających do zapewnienia wysokiej skuteczności granicznych kontroli celno-skarbowyc h oraz uszczelniania systemu obrotu towarowego.
Obecnie KAS dysponuje 42 urządzeniami wielkogabarytow ymi rtg.
W 2018 r. oddano do likwidacji 7 urządzeń wielkogabarytow ych, zużytych technologicznie , kupowanych od 2003 roku. W najbliższym czasie przewiduje się rozpoczęcie użytkowania dwóch nowo zakupionych urządzeń wielkogabarytow ych rtg. Mając na uwadze systematyczny wzrost skali obsługiwanego obrotu towarowego z zagranicą, po doposażeniu przejść granicznych w nowe urządzenia, przewidywany jest wzrost liczby kontroli nieinwazyjnych rtg, wzrost skali ujawnień (kontroli pozytywnych) oraz dalsze ograniczanie przemytu.
Szacunkowa skala prześwietleń z użyciem skanerów rtg, w tym prześwietleń pozytywnych:


Nazwa wskaźnika
2010 r.
2015 r.
2018 r.
2023 r.*
Liczba prześwietleń ogółem
239.493
374.962
768.664
1.100.000
Liczba prześwietleń pozytyw-nych
559
1.277
692
3.000
*po zakończeniu modernizacji (szacunek)
Jednocześnie należy podkreślić, że zastosowanie urządzeń rtg w łańcuchu czynności kontrolnych spełnia – często postulowany przez środowiska gospodarcze – wymóg redukcji czasu niezbędnego dla przeprowadzenia tej kontroli poprzez stworzenie możliwości zastąpienia kontroli fizycznej, kilkuminutową analizą obrazu rtg środka transportowego i w konsekwencji wzrost efektywności obsługi obrotu towarowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami trzecimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu świadczonych usług i skrócenia czasu obsługi. Priorytetem jest zmniejszenie liczby przeprowadzanyc h kontroli fizycznych (kosztownych i uciążliwych dla podmiotów gospodarczych) na rzecz działań mniej inwazyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń rtg,
b) zakup i wymianę sprzętu transportowego:
KAS dokonała szczegółowej analizy posiadanego parku samochodowego pod kątem możliwie optymalnego wykorzystania środków transportu w latach 2020-2022. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy dokonać wymiany samochodów zakupionych w latach 1993-2012, których stopień wyeksploatowani a nie pozwala na dalsze ich użytkowanie i zagraża bezpieczeństwu pracowników i funkcjonariuszy w wykonywaniu podstawowych zadań w ramach KAS. Założono wymianę 1.597 samochodów w latach 2020-2022, przy czym liczba ta może ulegać zmianie w zależności od cen oferowanych w przetargach.
Działania kontrolne KAS, szczególnie w zakresie kontroli podróżnych, towarów oraz środków transportu na przejściach granicznych, jak również zwalczania przestępczości ekonomicznej wewnątrz kraju, wymagają wykorzystania psów służbowych szkolonych do wykrywania wyuczonych zapachów substancji
i towarów, głównie tytoniu, środków odurzających i waluty. Obecnie w KAS służy 151 psów służbowych. Z przeprowadzonej analizy w obszarze kontroli obrotu towarowego wynika wysoka efektywność kontroli przeprowadzanyc h przez zespoły kontrolne z udziałem psów służbowych i w związku z tym zasadne jest systematyczne zwiększanie liczby psów służących w Służbie Celno-Skarbowej . Przy wykonywaniu zadań z udziałem psów służbowych należy m.in. przestrzegać zasad transportowania psów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122). W tym celu niezbędne jest zapewnienie dodatkowych środków transportu w zakładanej liczbie 59 z przeznaczenie m do przewozu psów służbowych,
c) zakup pozostałych urządzeń oraz sprzętu do kontroli i łączności
Przeznaczenie i wykorzystanie w latach 2020-2022 środków na realizację zakupów pozostałych urządzeń i sprzętu do kontroli i łączności pozwoli wzmocnić zasoby infrastruktury kontrolnej KAS w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ochrony obszaru Polski i UE,
d) zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu badawczego
Laboratoria KAS wykonują badania identyfikacyjne , a także towaroznawcze (m.in. towarów akcyzowych) niezbędne do realizacji działań kontrolnych. Obecnie pięć laboratoriów wykorzystuje w znacznej części sprzęt analityczny zakupiony w latach 1996-2011. Zmiany zachodzące na rynku aparatury analitycznej powodują brak wsparcia technicznego ze strony specjalistyczne go serwisu dla urządzeń starszych (głównie brakuje odpowiednich części zamiennych). Wszystkie laboratoria funkcjonujące w strukturach KAS posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, które przeprowadza audyty stanu technicznego urządzeń; zapewnienie prawidłowego stanu technicznego urządzeń i sprzętu laboratoryjnego jest możliwe tylko w warunkach konsekwentnej wymiany pozycji przestarzałych i wyeksploatowa nych.
Wdrożenie Programu umożliwi także zakup sprzętu badawczego, przeznaczonego dla innych komórek organizacyjnych niż laboratoria, niezbędnego do identyfikacji towarów, którymi obrót podlega zakazom i ograniczeniom m.in. ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi, w tym zwalczanie przestępczości narkotykowej. Założono ponadto zakup nowych urządzeń wykorzystującyc h techniki chromatograficz ne (m.in. chromatografy gazowe wyposażone w różne typy detektorów, wysoko sprawne chromatografy cieczowe) oraz urządzenia wykorzystujące techniki spektroskopowe (m.in. spektrometry FT/IR, spektrometry Ramanowskie, spektrometry XRF) a także pozostały niezbędny sprzęt wykorzystujący inne techniki badawcze,

e) zakup sprzętu techniki specjalnej
Sprzęt techniki specjalnej przeznaczony zostanie do zwalczania grup przestępczych, które stosują różnorodne i zaawansowane technologicznie środki przeciwdziałani a wobec czynności służb ochrony prawa. Wymaga to zwiększenia presji na te środowiska za pomocą nowych taktyk działania, wspartych nowoczesnymi środkami technicznymi. Obecny poziom rozwoju technologiczneg o pozwala na korzystanie ze specyficznie stosowanych technologii cywilnych i specjalistyczny ch urządzeń dostosowanych ściśle do zwalczania przestępczości,
f) zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego oraz sprzętu
i oprogramowania służącego zwiększeniu efektywności oraz skuteczności zadań nałożonych na KAS
Zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego wynika z konieczności doposażenia zarówno nowych funkcjonariuszy do realizowania zadań, jak
i doposażenia obecnych funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach. W ramach wnioskowanych środków przewidziany jest zakup uzbrojenia
i środków przymusu bezpośredniego dla ok. 1.200 funkcjonariuszy w ramach uzupełnienia i koniecznej wymiany tych elementów wyposażenia. Ponadto dla zapewnienia skutecznego działania jednostek operacyjnych konieczne jest wsparcie informatyczne w zakresie agregacji i analizy danych, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
g) przeprowadzenie szkoleń specjalistyczny ch
Jednostki organizacyjne KAS to struktury, w których należy realizować dostosowany do ich potrzeb system szkolenia. Szkolenia polegają też na rozwijaniu u funkcjonariuszy umiejętności i cech osobistych, które pozwalają na sprostanie specyfice wykonywanych obowiązków. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko przygotowania funkcjonariuszy wykonujących te zadania do specyficznych obowiązków, ale również wypracowanie między innymi metod niwelowania stresu, który jest związany z wykonywanymi przez nich zadaniami.
Łącznie – zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch
w tym zakresie, w latach 2020-2022 wyniosą według przyjętych założeń 643.116 tys. zł.

3. Priorytet III wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Budowa i przebudowa budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek organizacyjnych KAS na łączną kwotę w ciągu trzech lat – 204.564 tys. zł (ujęto zadania inwestycyjne, które z uwagi na posiadane uzgodnienia projektowe lub dostępne nieruchomości gruntowe mogą zostać wykonane w latach 2020–2022), a także –
w jednym przypadku zakupu nieruchomości; zadania te stanowią ok. 20 % potrzeb jednostek organizacyjnych KAS w zakresie powierzchni o charakterze biurowym oraz powierzchni przeznaczonych do realizacji podobnych funkcji. Przewidziano realizację następujących projektów budowlanych i zakupów nieruchomości:
1) Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Urząd Skarbowy w Pucku – przebudowa budynku wraz z infrastrukturą.
Obecnie nie jest wykorzystywany parter budynku z uwagi na fakt, iż posadzki
w wyniku osiadania gruntu nie nadają się do użytkowania, ponieważ występują znaczne odchylenia od poziomu i spękania. W celu poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy oraz z uwagi na konieczność utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym, a także w celu zapobieżenia dalszej jego degradacji należy wykonać przebudowę budynku.
2) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rozbudowa siedziby Urzędu Skarbowego w Zawierciu.
Sytuacja lokalowa Urzędu jest trudna, budynek nie spełnia wymogów dotyczących powierzchni biurowej i całkowitej na jednego pracownika. Urząd Skarbowy nie posiada sali obsługi podatnika oraz wystarczającej powierzchni magazynu na dokumenty. Sytuacja ta w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz właściwą obsługę podatników.
Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gara żowego położonego w Katowicach przy ulicy Słonecznej 34 dla pozyskania dodatkowej powierzchni konferencyjno-s zkoleniowo-biur owej z zapleczem.
Nadbudowa budynku w celu pozyskania powierzchni z zamiarem wybudowania sali konferencyjno-s zkoleniowo-biur owej z zapleczem w znacznym stopniu poprawi efektywność w organizacji szkoleń z przeznaczeniem dla większej liczby osób.
3) Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Odpłatne pozyskanie w trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Diamentowej  4 w Lublinie i jej adaptacja na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Białej Podlaskiej.
Głównym celem zadania jest przeniesienie wszystkich 178 pracowników z trzech najmowanych lokalizacji i wyeliminowanie umów najmu powierzchni biurowych
i garażowych na terenie miasta Lublin dla Lubelskiego Urzędu Celno-Skarboweg o
w Białej Podlaskiej.
Rozbudowa i przebudowa Urzędu Skarbowego w Lubartowie.
Realizacja inwestycji ma na celu:
• poprawę warunków lokalowych jednostki spowodowanych funkcjonowaniem
w dwóch lokalizacjach oraz niedostateczną wielkością powierzchni biurowej
i użytkowej;
• poprawę warunków pracy spowodowanych złym stanem technicznym obiektu;
• ograniczenie kosztów związanych z najmem powierzchni biurowej;
• poprawę jakości obsługi podatników;
• zapewnienie odpowiedniej powierzchni na potrzeby archiwów.
4) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Nieodpłatne pozyskanie w trwały zarząd i przebudowa nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 88 z przeznaczeniem na potrzeby Łódzkiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Łodzi.
Realizacja zadania jest niezbędna w związku z konsolidacją jednostek służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, zwłaszcza wynikającą z tego reorganizacją pracy oraz zmianą miejsc funkcjonowania komórek organizacyjnych.
5) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o w Gorzowie Wielkopolskim.
Budowa budynku przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp., który obecnie zlokalizowany jest w budynku znajdującym się w złym stanie technicznym, nieocieplonym, z elementami azbestowymi. Izba Administracji Skarbowej jest jednym z siedmiu współwłaściciel i obecnie wykorzystywaneg o budynku, a niewystarczając a powierzchnia własna powoduje konieczność najmowania dodatkowej powierzchni. Ponadto budynek Urzędu Skarbowego zlokalizowany jest w centrum miasta
z niekorzystnym układem komunikacyjnym i brakiem miejsc parkingowych.
Nowy budynek będzie również posiadał Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim ulokowany obecnie w najmowanej nieruchomości oraz część komórek organizacyjnych Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o, które obecnie są rozproszone w całym województwie z powodu braku wystarczającej powierzchni w siedzibie tego Urzędu
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego.
6) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Budowa budynku biurowego wraz z zagospodarowani em terenu i pełną infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul Kazimierza Dłuskiego 5 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Otwocku.
Budowa budynku przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, który funkcjonuje aktualnie
w czterech lokalizacjach.
Zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
w Warszawie i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
W związku z trudną sytuacją lokalową warszawskich urzędów skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego standardu obsługi klientów – od kilku lat podejmowane są działania
w celu pozyskania dodatkowej powierzchni lokalowej.
Z uwagi na braki lokalowe, wykorzystywane są najmowane powierzchnie; najem generuje znaczące koszty:
Lp.
Nazwa urzędu
Lokalizacja
Roczne koszty najmu (w zł)
Liczba etatów na najmowanej powierzchni
1.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy
ul. Stawki 2
2.720.835
230
2.
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy
ul. Erazma Ciołka
1.802.660
91
3.
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
ul. Lindleya 16
350.520
40
4.
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
ul. Chałubińskiego 8
542.917

49
Razem:
5.416.932
410

Zakup budynku/-ów przyczyni się do poprawy warunków obsługi interesantów
i warunków pracy oraz pozwoli na obniżenie kosztów najmu. Planowany jest zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (240 etatów, w tym 10 użycza KIS) i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (185 etatów). Zgodnie ze standardami resortu finansów istnieje potrzeba przeznaczenia na siedziby wyżej wymienionych jednostek powierzchni 10.250 m² (25 m² na 1 etat); szacowany koszt 1 m² wynosi 8.000 zł (szacowanych koszt nabycia nieruchomości
82 mln zł).

7) Zestawienie podstawowych danych dotyczących realizacji zadań w zakresie inwestycji budowlanych

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Rodzaj inwestycji budowa
/przebudowa
Liczba etatów dla planowanej inwestycji
Powierzchnia użytkowa (m2)
Program inwestycji - data uzgodnienia
Koszt inwestycji
(zł)
1.
US w Pucku - przebudowa budynku wraz
z infrastrukturą
Przebudowa
81
2.690
23.02.2017
15.214.000
2.
Rozbudowa US Zawiercie
Rozbudowa
115
1.750
21.07.2009
6.750.000
3.
Rozbudowa
i nadbudowa budynku magazynowo-gara żowego
w Katowicach
Nadbudowa

750
19.10.2015
7.100.000
4.
Odpłatne pozyskanie
w trwały zarząd nieruchomości
w Lublinie i jej adaptacja na potrzeby UCS w Białej Podlaskiej
Przebudowa
200
5.000

10.000.000
5.
Rozbudowa
i przebudowa US Lubartów
Przebudowa
i rozbudowa
65
1.625

13.000.000
6.
Nieodpłatne pozyskanie
i przebudowa nieruchomości położonej
w Łodzi na potrzeby UCS
Przebudowa
120
3.200
8.05.2018
10.000.000
7.
Budowa budynku biurowego - siedziba US w Otwocku
Budowa
130
3.200
19.01.2018
16.500.000
8.
Budowa obiektu
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarboweg o
w Gorzowie Wlkp.
Budowa
350
8.750
-
43.000.000
9.
Zakup nieruchomości na potrzeby Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
i Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
Zakup
415
10.375

83.000.000
Razem:
204.564.000

4. Priorytet IV wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Budowa centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej – łącznie na kwotę 77.000 tys. zł.
Eksploatowana obecnie infrastruktura budynkowa IT w ośrodku Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu zajmuje około 80 % dostępnej pojemności. Mając na uwadze planowane przedsięwzięcia w zakresie rozwoju systemów informatycznych dla KAS takich jak: ZISAR II, Poltax Plus, Connect czy Kasy Fiskalne Online oraz szereg projektów konsolidujących centralne systemy wsparcia m.in kadry, finanse księgowość i związane z tym znaczne dostawy infrastruktury serwerowej szacuje się, że pozostała pojemność zostanie zagospodarowana w roku 2019. W celu zabezpieczenia możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług IT (wspartych narzędziami informatycznymi ) –
w znacznym stopniu dedykowanych do realizacji zadań ustawowych przez KAS, oraz dalszej centralizacji i konsolidacji systemów wspierających pobór podatków, egzekucję i kontrolę celno-skarbową, a także zarządzanie zasobami w KAS należy podjąć działania inwestycyjne w celu pozyskania zdolności do dalszego lokowania infrastruktury IT. Zaniechanie tych działań poskutkuje w przyszłości brakiem możliwości realizacji przedsięwzięć wymagających wysokodostępnej infrastruktury IT. W takiej sytuacji niezbędne staje się zaprojektowanie , a następnie wybudowanie nowego obiektu o powierzchni około 2.000 m2 (dokładną powierzchnię określą założenia projektowe), na działce o powierzchni około 2 ha, zlokalizowanego
w odległości nie większej niż 30 km od centrum Warszawy z preferencją kierunków południowych i zachodnich, głównie o charakterze obiektu technicznego, przeznaczonego dla około 30 etatów. Takie działanie umożliwi dalsze niezakłócone zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury teleinformatycz nej w celu zaspokojenia rosnących potrzeb w obszarze postępującej informatyzacji usług
i procesów. Planowana inwestycja pozwoli na co najmniej dwukrotne zwiększenie dostępnej przestrzeni na ulokowanie infrastruktury informatycznej Centrum Informatyki Resortu Finansów. Wartość ujęto w Programie na podstawie danych porównawczych dotyczących nakładów na zakup gruntu i budowę obiektów technicznych o podobnych parametrach.
Budowa centrum pozwoli również na zaprzestanie eksploatacji wielu prowizorycznych pomieszczeń serwerowni, których obecna liczba w resorcie finansów przekracza
700 (w dłuższej perspektywie czasowej zapewni to obniżenie kosztów posiadania infrastruktury informatycznej w resorcie).

5. Priorytet V wraz z kierunkami wydatkowania środków na realizację Programu
Modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS – łącznie na kwotę 95.320 tys. zł.
Obecnie eksploatowane sieci teledacyjne w jednostkach organizacyjnych KAS wymagają znacznego doinwestowania, wymagane jest dokonanie ich przeglądu
i konserwacji, a w licznych lokaliz
0 #2 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-05-25 12:06
UZASADNIENIE
Krajowa Administracja Skarbowa, zwana dalej „KAS” powstała na mocy ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze. Zadaniem nowoczesnej administracji skarbowej jest zapewnienie skutecznego poboru należności podatkowych i celnych, a także ochrona uczciwego biznesu.
Priorytetem KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi. Kluczowe jest dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.
Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed KAS, związanym przede wszystkim
z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie ), z czym wiąże się poniesienie niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich (wynagrodzenia
i uposażenia) oraz majątku (rozszerzenie bazy nieruchomości, zakupy pojazdów i sprzętu do kontroli celno-skarbowej , doposażenie przejść granicznych). Stąd też wychodząc na przeciw ww. potrzebom został opracowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, zwanego dalej „Programem”.
Punktem wyjścia dla sformułowania zasadniczych celów Programu była Strategia na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), która – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. – stanowi kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej i przewiduje, w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi…”, w obszarze finansów publicznych, projekt strategiczny „Uszczelnienie systemu poboru podatków”, a w ramach tego projektu m.in. utworzenie KAS – jednolitej i wyspecjalizowan ej administracji rządowej wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Z tego względu – głównym celem Programu, zapewniającym realizację celu III Strategii na rzecz odpowiedzialneg o rozwoju, jest zapewnienie stabilnego finansowania,
w perspektywie średniookresowe j (trzech lat), służącego rozwojowi tej formacji zgodnie
z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych w ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierunkach działań
i rozwoju KAS.
W załączniku do projektu uchwały, m.in., ujęto szczegółowy zakres Programu oraz etapy jego realizacji (w odpowiednim ujęciu analitycznym i podziale czasowym na lata 2020-2022) obejmujący realizację przedsięwzięć modernizacyjnyc h w następujących obszarach:
1) motywacyjności oraz konkurencyjnośc i systemu wynagrodzeń i uposażeń
w jednostkach organizacyjnych KAS oraz trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków (kontrolerskich , zadaniowych, specjalnych
i innych) związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania i kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Łącznie – modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie według przyjętych założeń 880.000 tys. zł;
2) zakupów pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch w tym zakresie – obejmujących głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli
i łączności, laboratoryjnego , techniki specjalnej, w szczególności:
a) wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych,
b) zakup i wymianę sprzętu transportowego,
c) zakup urządzeń oraz sprzętu do kontroli i łączności,
d) zakup urządzeń i sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu badawczego,
e) zakup sprzętu techniki specjalnej,
f) zakup uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego oraz sprzętu
i oprogramowania służącego zwiększeniu efektywności oraz skuteczności zadań nałożonych na KAS,
g) przeprowadzenie szkoleń specjalistyczny ch.
Łącznie – zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej , a także szkoleń specjalistyczny ch w tym zakresie, w latach 2020-2022 wyniosą według przyjętych założeń 643.116 tys. zł;
3) budowy i przebudowy budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek organizacyjnych KAS na łączną kwotę w ciągu trzech lat – 204.546 tys. zł;
4) budowy centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej – łącznie na kwotę 77.000 tys. zł;
5) modernizacji i rozbudowy sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS – łącznie na kwotę 95.320 tys. zł.

W myśl postanowień § 2 projektu uchwały, wykonawcą Programu jest Minister Finansów we współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorami izb administracji skarbowej, dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości oraz dyrektorem Centrum Informatyki Resortu Finansów. Organem koordynującym realizację Programu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej
(§ 3 projektu).
Zgodnie z § 4 projektu, źródłem finansowania Programu będzie budżet państwa (ustawy budżetowe w latach 2020 – 2022).
Przepis § 5 projektu zakłada, że ogólna kwota wydatków na realizację Programu w latach 2020-2022 wyniesie 1.900.000 tys. zł, w tym w poszczególnych latach:
– 880.689 tys. zł w 2020 r.,
– 546.137 tys. zł w 2021 r.,
– 473.174 tys. zł w 2022 r.
Zgodnie z postanowieniami § 6 projektu, uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Taki termin wejścia z życie umożliwi ujęcie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. wydatków na realizację Programu w 2020 r.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też projekt uchwały nie podlega procedurze notyfikacji.

Projektowana uchwała nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii Europejskiej
w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
W szczególności, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r.
w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym
w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42), projekt rozporządzenia nie podlega konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt uchwały jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
0 #1 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-05-24 17:22
Co daje uchwała dla przeciętnego pracownika urzędu skarbowego?
Podwyżki płac w wysokości:
2020r. - 519 zł na etat statystyczny,
2021r. - 198zł
2022r. - 198zł

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.