Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacja Szefa Służby Cywilnej oraz Departamentu

Służby Cywilnej nt.współdziałania ze Związkami Zawodowymi w 2009 r.

 

I.Informacja dotycząca prac Zespołu doraźnego TK.

Podstawa działania

Zespół doraźny ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych został powołany Uchwałą nr 34 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu. Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie i uzgodnienie rozwiązań dotyczących pracowników samorządowych oraz służby cywilnej, a w szczególności: wynagrodzeń, wytycznych ocen kwalifikacyjnych, wartościowania stanowisk pracy, przepisów szczególnych z zakresu prawa pracy, środków na funkcjonowanie służby cywilnej. Zespół zakończy swoje prace do 31 grudnia 2011 r. Skład

W skład Zespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej organizacji związków zawodowych (NSZZ „Solidarność", OPZZ, FZZ) i po jednym przedstawicielu reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej organizacji pracodawców (w obecnym składzie Zespołu jest tylko przedstawiciel PKPP-Lewiatan i BCC-ZP), czterech przedstawicieli strony rządowej oraz dwóch przedstawicieli samorządu wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu.

Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel strony rządowej wskazany przez Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Obecnie Przewodniczącym Zespołu jest Pan Sławomir Brodziński, Szef Służby Cywilnej. Działalność

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło 6 kwietnia 2009 r. W okresie -od kwietnia do chwili obecnej - łącznie odbyło się 10 posiedzeń Zespołu (6.04.2009 r.,21.04.2009 r., 19.05.2009 r., 16.06.2009 r., 11.08.2009 r., 8.09.2009 r., 15.09.2009 r., 17.09.2009 r., 21.10.2009 r., 3.11.2009 r. Zestawienie obrazujące aktywność Zespołów problemowych TK w latach 2005-2009 w załączeniu).
 

II. Główne tematy dyskutowane na spotkaniach.

Szef Służby Cywilnej.

1. Informacja:

a) Szefa Służby Cywilnej dot.:

-dodatków specjalnych w służbie cywilnej w 2009 r.,

-wypłaty dodatków specjalnych w służbie cywilnej.

b) Departamentu Służby Cywilnej dot.:

- stanowiska radców generalnych.

2. Projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów:

- o szczególnych uprawnieniach niektórych kategorii członków korpusu służby cywilnej,

- w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni
służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom koipusu
służby cywilnej.

3. Inne:

-wdrażanie aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej,

 1.  

  wynagrodzenia za nadgodziny w Służbie Cywilnej, w tym propozycja Szefa Służby Cywilnej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w zakresie czasu pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zaopiniowanie założeń zmiany ustawy o służbie cywilnej dotyczących nadgodzin,

   

  - wstępne założenia zmian w systemie wynagrodzeń w służbie cywilnej,
 2.  

  nabory na wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej dla osób pełniących obowiązki dyrektorów w dniu wejścia w życie ustawy o państwowym zasobie kadrowym,

   

  - podział środków unijnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Finansów - korpus służby cywilnej.

1. Informacja MF dot.:

- zmian w funkcjonowaniu urzędów skarbowych - wdrażanie Systemu e-Podatki,

- zbierania danych osobowych członków zarządu, innych związków zawodowych niż NSZZ
„Solidarność",

-nowelizacji ustawy budżetowej 2009 w zakresie służby cywilnej,

-przeprowadzanych konkursów na Dyrektorów i Naczelników Urzędów Skarbowych,

-projektu ustawy budżetowej na 2010 rok w zakresie służby cywilnej,

 1.  

  wprowadzenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (likwidacja jednostek

   

  gospodarki pozabudżetowej - skutki pracownicze).

2. Decyzje MF dot.:

-braku możliwości zatrudniania osób z zewnątrz,

-zmniejszenia środków na funkcjonowanie urzędów podległych Ministrowi Finansów,

-nieprzekazania do podległych urzędów środków na 3% fundusz nagród.

Tematy samorządowe:

-ustawa o pracownikach samorządowych,

-wdrażanie aktów wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych.

Inne:

1. Informacja:

 1. nt. aktualnej sytuacji dotyczącej sporu zbiorowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,

 2. dot. projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych,

- organów administracji publicznej o ich działaniach w sprawie sporu zbiorowego w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim oraz stanowiska stron sporu zbiorowego w ŚUW.

2. Zagadnienia/dyskusja nt.:

-projektu ustawy o Służbie Celnej (na podstawie decyzji Prezydium TK),

 1. służby celnej, w tym informacja o stanie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.

III. Efekty prac Zespołu doraźnego TK ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej:

- w okresie prac Zespołu, nie podejmował on uchwał.

- konsultowanie stanowisk partnerów społecznych wobec propozycji rządowych, w ich efekcie
propozycje te zostały zmodyfikowane w części uwzględniając postulaty partnerów społecznych.

-zapewnienie dialogu społecznego w korpusie służby cywilnej i ograniczanie kwestii spornych.

 1. bieżące informowanie partnerów społecznych o działaniach organów administracji rządowej.


  


Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.