Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Udostępnienie danych związkom zawodowym bez zgody pracownika

Pracodawca poinformował działającą w zakładzie organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Do pisma dołączył kserokopię tego zwolnienia, bez stosownego upoważnienia pracownika. Czy w ten sposób pracodawca naruszył przepisy o ochronie danych osobowych?

 

TAK. Na pracodawcy, jako administratorze danych osobowych pracowników, ciąży obowiązek ich ochrony (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Udostępnianie tych danych dopuszczalne jest m.in. w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której to dotyczy bądź gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.), pracodawca ma obowiązek współdziałania z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. W ramach tego obowiązku nie jest on jednak uprawniony do udostępniania związkom zawodowym danych zawartych w zwolnieniu lekarskim pracownika.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z przyjętym poglądem Sądu Najwyższego, pracodawca może ujawnić zakładowej organizacji związkowej wysokość zarobków pracowników wyłącznie za ich zgodą (uchwała 7 sędziów z dnia 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93).

W omawianym przypadku pracodawca naruszył więc przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Przekazując kserokopię zwolnienia lekarskiego organizacji związkowej nie dopełnił on przewidzianego w art. 36 tej ustawy obowiązku zabezpieczenia danych objętych ochroną przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.