Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ZARZĄDZENIE Nr ...........

MINISTRA FINANSÓW

z dnia ........................ 2013 r.

w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Organizacja urzędów skarbowych

§ 1. 1. Urzędy skarbowe są jednostkami organizacyjnymi obsługującymi naczelników urzędów skarbowych.

2. Urzędy skarbowe prowadzą gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe.

3. W urzędach skarbowych funkcjonują stałe punkty obsługi podatników w miejscowościach będących siedzibami powiatu a niebędącymi siedzibą urzędu skarbowego. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Urzędem skarbowym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, przy pomocy zastępcy (zastępców) naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

2. Naczelnik urzędu odpowiada przed dyrektorem izby skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.

3. Naczelnik urzędu skarbowego może upoważnić osoby zatrudnione w urzędzie
do podpisywania pism i wyrażania opinii.

4. Dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć:

  1)  jedno stanowisko zastępcy naczelnika - przy zatrudnieniu do 100 pracowników;

  2)  dwa stanowiska zastępcy naczelnika - przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników;

  3)  trzy stanowiska zastępcy naczelnika - przy zatrudnieniu powyżej 200 pracowników.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć dwa lub trzy stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego bez spełnienia warunków dotyczących liczby zatrudnionych pracowników, określonych w ust. 4.

6. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) naczelnika urzędu skarbowego ustala naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. 1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

  1)  działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

  2)  samodzielne referaty - zatrudniające, co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem samodzielnego referatu;

  3)  referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach działów - zatrudniające
co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

  4)  wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie
z kierującym stanowiskiem;

  5)  jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Struktura organizacyjna urzędu skarbowego może być najwyżej dwustopniowa.

§ 4. Urzędom skarbowym nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 2

Organizacja izb skarbowych

§ 5. 1. Izby skarbowe są jednostkami organizacyjnymi obsługującymi dyrektora izby skarbowej.

2. Izby skarbowe prowadzą gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe.

§ 6. 1. Izbą skarbową kieruje dyrektor izby skarbowej, przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

2. Dyrektor izby skarbowej odpowiada przed Ministrem Finansów za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów skarbowych.

3. Dyrektor izby skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione w izbie do podpisywania pism i wyrażania opinii.

4. Ustala się liczbę stanowisk wicedyrektorów, nie większą niż:

  1)  dwa w izbie skarbowej w: Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Zielonej Górze;

  2)  trzy w izbie skarbowej w: Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie;

  3)  cztery w izbie skarbowej w: Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu;

  4)  pięć w Izbie Skarbowej w Katowicach;

  5)  sześć w izbie skarbowej w: Poznaniu i Warszawie.

5. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora (wicedyrektorów) ustala dyrektor izby skarbowej.

§ 7. 1. W izbach skarbowych tworzy się następujące piony organizacyjne:

1)   pion zarządzania;

2)   pion organizacyjny;

3)   pion kontroli;

4)   pion poboru i egzekucji;

5)   pion orzecznictwa.

2. Podział na piony organizacyjne określa statut izby skarbowej.

§ 8. 1. W izbach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

  1)  wydziały - zatrudniające co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

  2)  samodzielne oddziały - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem samodzielnego oddziału;

  3)  oddziały stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem oddziału;

  4)  samodzielne referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem samodzielnego referatu;

  5)  referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

  6)  wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie
z kierującym stanowiskiem;

  7)  jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Struktura organizacyjna izby skarbowej może być najwyżej dwustopniowa.

§ 9. 1. W izbach skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie funkcjonują biura Krajowej Informacji Podatkowej. Wykaz siedzib biur Krajowej Informacji Podatkowej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Biurami Krajowej Informacji Podatkowej kierują wicedyrektorzy izb skarbowych wyznaczeni przez Ministra Finansów.

§ 10. 1. W Izbie Skarbowej w Poznaniu funkcjonuje Biuro Wymiany Informacji Podatkowych.

2. Biurem Wymiany Informacji Podatkowych kieruje wicedyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu wyznaczony przez Ministra Finansów.

§ 11. Izbom skarbowym nadaje się statut stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12. 1. Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani dostosować regulaminy izb skarbowych oraz urzędów skarbowych do treści statutu izby skarbowej albo statutu urzędu skarbowego w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, nie później niż do dnia 31 marca 2014 r.

2. Regulaminy organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych nadane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 13, zachowują moc do czasu wejścia w życie regulaminów organizacyjnych nadanych na podstawie niniejszego zarządzenia, nie dłużej niż w terminie określonym w ust. 1.

§ 13. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów Nr 39 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 45).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

MINISTER FINANSÓW

 

 

 

............................................................

(podpis dyrektora lub zastępcy dyrektora
departamentu projektującego)

 

Akceptuję

 

 

 

 

..............................................

(podpis członka Kierownictwa Ministerstwa
nadzorującego departament projektujący)


Załącznikido zarządzenia Nr  ...  Ministra Finansów
z dnia                                    2013 r.  (poz.                )

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

województwo lubelskie

 

1

 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

 

 Punkt Obsługi Podatników w Świdniku

 

województwo podlaskie

 

2

 

 Urząd Skarbowy w Suwałkach

 

 Punkt Obsługi Podatników w Sejnach

 

województwo pomorskie

 

3

 

 Urząd Skarbowy w Malborku

 

 Punkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze Gdańskim

 

4

 

 Urząd Skarbowy w Malborku

 

 Punkt Obsługi Podatników w Sztumie

 

województwo śląskie

 

5

 

 Urząd Skarbowy w Tychach

 

 Punkt Obsługi Podatników w Bieruniu

 

województwo warmińsko-mazurskie

 

6

 

 Urząd Skarbowy w Bartoszycach

 

 Punkt Obsługi Podatników w Lidzbarku Warmińskim

 

7

 

 Urząd Skarbowy w Giżycku

 

 Punkt Obsługi Podatników w Węgorzewie

 

8

 

 Urząd Skarbowy w Kętrzynie

 

 Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie

 

9

 

 Urząd Skarbowy w Olecku

 

 Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi

 

województwo zachodniopomorskie

 

10

 

 Urząd Skarbowy w Białogardzie

 

 Punkt Obsługi Podatników w Świdwinie

 

11

 

 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

 Punkt Obsługi Podatników w Łobzie

 

12

 

 Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

 

 Punkt Obsługi Podatników w Sławnie

 

13

 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

 Punkt Obsługi Podatników w Policach

 

 


ZAŁĄCZNIK Nr 2 

STATUT URZĘDU SKARBOWEGO

§ 1. 1. W skład urzędu skarbowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)obsługi bezpośredniej (OB);

2)postępowań podatkowych (PP);

3)analiz i planowania (AP);

4)kontroli podatkowej (KP);

5)rachunkowości podatkowej (RP);

6)wierzycielska (SW);

7)egzekucji administracyjnej (EA);

8)organizacji i logistyki (OL);

9)rachunkowości budżetowej (RB);

10)karna skarbowa (KS);

11)obsługi prawnej (OP).

2. Naczelnik urzędu skarbowego, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, może utworzyć komórkę informatyki (IF).

3. Naczelnik urzędu skarbowego, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, może w ramach komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 8, wydzielić:

  1)  w ramach komórki obsługi bezpośredniej komórkę:

a)  obsługi bieżącej (OB-1),

b)identyfikacji i rejestracji podatkowej (OB-2),

c)  przetwarzania danych (OB-3),

d)czynności sprawdzających (OB-4);

  2)  w ramach komórki organizacji i logistyki komórkę:

a)  organizacyjno-administracyjną (OL-1),

b)kadr i szkolenia (OL-2),

c)  informatyki (OL-3).

4. Naczelnik urzędu skarbowego, w zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, tworzy niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3, oznaczając
je odpowiednimi symbolami, dodając do symbolu literowego kolejną cyfrę rzymską.

5. Naczelnik urzędu skarbowego, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, może wydzielić, w ramach komórki obsługi bezpośredniej lub komórki postępowań podatkowych, komórkę do spraw współpracy międzynarodowej (WM).

6. W urzędach skarbowych, w których jest zatrudnionych do 60 pracowników, naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może łączyć komórki organizacyjne, określone w ust. 1.

7. W urzędach skarbowych, w których jest zatrudnionych powyżej 100 pracowników, tworzy się komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy (BH) właściwą do realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 pkt 8 lit. b tiret piąte i szóste.

8. W urzędach skarbowych, w których jest zatrudnionych powyżej 130 pracowników, tworzy się komórkę kontroli wewnętrznej (KW) właściwą do realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 pkt 13.

9. W urzędach skarbowych właściwych wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych i w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście, naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może:

  1)  łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, określone w ust. 1, jeżeli uzasadnia to zakres
i rozmiar realizowanych zadań;

  2)  utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar zadań lub inne ważne względy.

10. W urzędach skarbowych:

  1)  właściwych w zakresie niektórych zadań, o których mowa w art. 5 ust. 9a pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, nie funkcjonuje komórka egzekucji administracyjnej;

  2)  właściwych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może być utworzona komórka organizacyjna do rozliczania tej kategorii podatników (PP-Z).

11. Naczelnik urzędu skarbowego tworzy komórkę audytu wewnętrznego (AW) w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

12. Do realizacji stałych lub okresowych zadań naczelnik urzędu skarbowego może powołać pełnomocników, zespoły lub komisje, określając odpowiednio: osobę lub skład, cel powołania, zakres zadań i tryb pracy.

13. Naczelnik urzędu skarbowego, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań,
w uzgodnieniu z dyrektorem izby skarbowej, może powierzyć pracownikom urzędu skarbowego dodatkowe wydzielone zadania, które będą realizowane pod jego bezpośrednim nadzorem. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu:

  1)  koordynowania realizacji kontroli zarządczej w urzędzie skarbowym;

  2)  zarządzania jakością;

  3)  administrowania bezpieczeństwem informacji;

  4)  informacji prawnie chronionych;

  5)  służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

  6)  odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej.

§ 2. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy,
w szczególności:

1)      podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

2)      wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością;

3)      współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa;

4)przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

5)ochrona informacji prawnie chronionych;

6)sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań;

7)udzielanie informacji publicznej;

8)prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

9)ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;

10)archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

11)informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego o naruszeniu przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

12)informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego o ujawnieniu transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy, w szczególności:

  1)  komórki organizacyjnej obsługi bezpośredniej, w zakresie:

a)  obsługi bieżącej:

–   udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu,

–   przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów,
w tym w formie elektronicznej,

–   identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,

–   wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,

–   prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi,

b)identyfikacji i rejestracji podatkowej:

-        prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych,

-        wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),

-        prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP
z urzędu,

-        udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), lub innych środków komunikacji elektronicznej,

-        prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,

-        gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP,

-        ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),

-        rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT UE,

-        weryfikacja danych w rejestrach lokalnych w oparciu o raporty niezgodności zgłaszane przez system centralnej weryfikacji (SCW) zgodnie z wcześniej przekazanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów,

c)  przetwarzania danych:

–  wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,

–  przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

–  tworzenie rejestrów przypisów i odpisów,

d)czynności sprawdzających:

–  dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,

–  przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej
do właściwych państw członkowskich,

–  realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,

–  obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES);

  2)  komórki organizacyjnej postępowań podatkowych, w zakresie:

a)     prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,

b)      określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

c)      ustalanie zobowiązań podatkowych,

d)      stwierdzanie nadpłaty,

e)      badanie zasadności zwrotu podatku,

f)        wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

g)      orzecznictwo w sprawach cen,

h)      wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

i)        udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa,

j)        prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów,

  3)  komórki organizacyjnej analiz i planowania:

a)  pozyskiwanie informacji, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego ,

b)analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu,

c)  analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego,

d)typowanie podmiotów do kontroli,

  4)  komórki organizacyjnej kontroli podatkowej:

a)  prowadzenie kontroli podatkowej,

b)prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą,

c)  prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,

d)wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

e)  sporządzanie projektów planów kontroli podatkowej,

f)  zawiadamianie właściwych organów dochodzenia o ujawnionym w toku kontroli naruszeniu przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o przestępstwach skarbowych
i wykroczeniach skarbowych,

g)  współpraca z urzędami kontroli skarbowej oraz izbami i urzędami celnymi, a także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych,

h)  współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  5)  komórki organizacyjnej rachunkowości podatkowej:

a)  prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,

b)dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku,

d)rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,

e)  prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy oraz przekazywanie gotówki z kasy urzędu skarbowego na rachunek bankowy,

f)  kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników
i inkasentów,

g)  dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,

h)  koordynowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnianiu zaległości podatkowych,

i)   przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej, jeżeli te czynności nie zostały powierzone komórce rachunkowości budżetowej;

6) komórki organizacyjnej wierzycielskiej:

a)      podejmowanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym wykonywanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia, poszukiwanie majątku zobowiązanego,

b)      wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego
i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,

c)      prowadzenie spraw w zakresie:

-          udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,

-          orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych,

-          przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowego na rzecz Skarbu Państwa
w zamian za zaległości podatkowe,

-          nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,

-          odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców,

d)      inicjowanie i udział w postępowaniach:

-        wieczystoksięgowym, w tym dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej,

-        upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

-        dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

-        o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,

e)      dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych,

f)        poszukiwanie majątku zobowiązanego w przypadku bezskuteczności egzekucji,

g)      analiza zaległości podatkowych zagrożonych przedawnieniem oraz przedawnionych oraz koordynowanie działań przeciwdziałających przedawnianiu tych zaległości;

  7)  komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej:

a)  badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,

b)prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych,

c)  zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej,

d)orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej,

e)  wykonywanie majątkowej represji karnej,

f)  wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu kar majątkowych,

g)  prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,

h)  wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku,

i)   zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS) dłużników niewypłacalnych,

  8)  komórki organizacyjnej organizacji i logistyki w zakresie:

a)  administracyjno-logistycznym:

–   prowadzenie spraw organizacyjnych,

–   obsługa kancelaryjna urzędu,

–   wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i wojskowych,

–   prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej,

–   ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 12 pkt 4,

–   zapewnienie ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia,

–   prowadzenie w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną izby skarbowej spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, eksploatacyjnych, remontowych, inwestycyjnych, zamówień publicznych, w tym współpraca przy realizacji wspólnych zamówień publicznych oraz administrowanie składnikami majątkowymi urzędu,

–   rejestracja skarg i wniosków oraz sposobu ich rozpatrzenia,

–   prowadzenie składnicy akt lub archiwum urzędu,

b)kadr i szkolenia:

–  w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną izby skarbowej realizowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, zatrudnienia i płac,

–  prowadzenie akt osobowych pracowników,

–  prowadzenie spraw socjalnych,

–  sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz członków rodzin dla potrzeb ZUS,

–  wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

–  zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników,

–  orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach wyłączenia pracownika organu,

c)  informatyki:

w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną izby skarbowej:

–  administrowanie systemami informatycznymi,

–  pomoc użytkownikom w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych
i obsługi urządzeń komputerowych,

–  nadzór nad sprzętem komputerowym,

–  wdrażanie procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych,

–  ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

  9)  komórki organizacyjnej rachunkowości budżetowej:

a)      w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną izby skarbowej prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)      planowanie dochodów oraz wydatków urzędu,

c)      realizowanie planu finansowego,

d)      prowadzenie rachunku sum depozytowych,

e)      przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki egzekucji administracyjnej, jeżeli czynności te nie zostały powierzone komórce organizacyjnej rachunkowości podatkowej,

f)        dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu jako płatnika,

g)      prowadzenie ewidencji księgowej grzywien nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,

h)      prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

i)        prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

j)        rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;

10)  komórki organizacyjnej spraw karnych skarbowych:

a)     prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe,

b)    sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem,

c)     wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego,

d)    opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia,

e)     występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

f)     prowadzenie dochodzeń w sprawach z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.),

g)     prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego,

h)     przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK);

11)  komórki organizacyjnej obsługi prawnej:

a)     opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b)    informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

c)     wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym;

12)  komórki organizacyjnej współpracy międzynarodowej:

a)     wymiana informacji o podatku VAT, podatkach bezpośrednich oraz współpraca w zakresie dochodzenia należności pieniężnych realizowana z państwami Unii Europejskiej oraz innymi państwami w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b)    analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym
w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,

c)     bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT-UE;

13)  komórki organizacyjnej kontroli wewnętrznej:

a)        przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, której celem jest badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu komórek organizacyjnych urzędu skarbowego, przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników oraz właściwego wykorzystywania czasu pracy,

b)       rozpatrywanie skarg na pracowników.

3. Naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może w uzasadnionych przypadkach przesunąć niektóre zadania w następującym zakresie:

  1)  czynności sprawdzających do komórki postępowań podatkowych;

  2)  analiz i planowania do innych komórek organizacyjnych.

§ 3. 1. Naczelnik urzędu skarbowego nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny urzędu skarbowego w drodze zarządzenia.

2. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego powinien określać:

  1)  strukturę organizacyjną urzędu skarbowego, w tym stałego punktu obsługi podatników;

  2)  zakres zadań komórek organizacyjnych;

  3)  zasady organizacji pracy urzędu skarbowego;

  4)  zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika i zastępcę (zastępców) naczelnika;

  5)  zakres stałych uprawnień - zastępcy (zastępców) naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska
w określonych sprawach;

  6)  zakres zadań stałego punktu obsługi podatników.

§ 4. Naczelnik urzędu skarbowego ustala zakresy czynności pracowników urzędu skarbowego.

§ 5. 1. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego podlega zatwierdzeniu przez dyrektora izby skarbowej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 6 i 9 oraz w § 2 ust. 3, naczelnik urzędu skarbowego składa wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora izby skarbowej wraz
z uzasadnieniem oraz projektem zapisów regulaminu organizacyjnego urzędu.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 6. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

 

 


ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ SIEDZIB BIUR KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

  1)  Izba Skarbowa w Bydgoszczy

-   Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu;

  2)  Izba Skarbowa w Katowicach

-   Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej;

  3)  Izba Skarbowa w Łodzi

-   Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim;

  4)  Izba Skarbowa w Poznaniu

-   Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie;

  5)  Izba Skarbowa w Warszawie

-   Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK Nr 4 

STATUT IZBY SKARBOWEJ

§ 1. 1. W skład izby skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne funkcjonujące
w ramach pionów organizacyjnych:

Pion  zarządzania (DIS):

1)   wsparcia zarządzania (WZ);

2)   komunikacji (KO);

3)   obsługi prawnej (OP);

Pion organizacyjny (WDO)

4)   kadr i szkolenia (KA);

5)   spraw ogólnych (SO);

6)   informatyki (IF);

7)   ochrony (IN);

Pion kontroli (WDK):

8)   zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR);

9)   spraw kontroli podatkowej (KP);

10)    spraw karnych skarbowych (KS);

11)    współpracy międzynarodowej (WM);

Pion poboru i egzekucji (WDE):

12)    egzekucji administracyjnej (EA);

13)    rachunkowości podatkowej (RP);

14)    spraw wierzycielskich (SW);

Pion orzecznictwa (WDO):

15) podatków dochodowych (PD);

16) podatku od towarów i usług (PT);

17) podatków majątkowych (PM);

Główny księgowy ( GK ):

       18) rachunkowości budżetowej (RB).

2. Dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Finansów może łączyć lub dzielić piony organizacyjne wymienione w ust. 1.

3. W obrębie pionów organizacyjnych wymienionych w ust. 1 lub utworzonych na podstawie ust. 2, dyrektor izby skarbowej za zgodą Ministra Finansów może łączyć komórki organizacyjne, wymienione w ust. 1, a także, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy.

4. Dyrektor izby skarbowej, w zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, za zgodą Ministra Finansów, tworzy niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

5. W izbach skarbowych, w których jest zatrudnionych 100 pracowników tworzy się komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy (BH) właściwą do realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 pkt 18 lit. d oraz e.

6. W skład pionu kontroli w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy oraz w Izbie Skarbowej we Wrocławiu wchodzą komórki organizacyjne do spraw kontroli działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (KE).

7. Do realizacji stałych lub okresowych zadań dyrektor izby skarbowej może powołać pełnomocników, zespoły lub komisje, określając odpowiednio: osobę lub skład, cel powołania, zakres zadań i tryb pracy.

§ 2. 1. Do zadań komórek organizacyjnych izby skarbowej należy w szczególności:

  1)  podejmowanie ogółu działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

  2)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów skarbowych
w zakresie właściwości komórki;

3) monitorowanie efektywności pracy odpowiednich komórek organizacyjnych w urzędach skarbowych,

4)      wdrażanie i koordynowanie stosowania jednolitych standardów w odpowiednich komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych;

  5)  współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa;

  6)  przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

  7)  ochrona informacji prawnie chronionych;

  8)  sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań;

  9)  prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

10)  archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do zadań komórek organizacyjnych izby skarbowej w zakresie ich właściwości należy,
w szczególności:

1) komórki wsparcia zarządzania:

a)      kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej i podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, zarządzania jakością, audytu wewnętrznego,

b)      integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie i podległych urzędach, 

c)      prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby i podległych urzędów,

d)      prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego,
w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

e)      prowadzenie spraw dotyczących narad kadry kierowniczej;

f)        przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, której celem jest badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu komórek organizacyjnych izby skarbowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników izby skarbowej i urzędów skarbowych oraz właściwego wykorzystywania czasu pracy,

g)      przeprowadzanie kontroli w urzędach skarbowych,

h)      rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego,

i)        załatwianie oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków,

j)        rozpatrywanie skarg na pracowników izby skarbowej i urzędów skarbowych;

2) komórki komunikacji:

a)      kreowanie wizerunku izby i urzędów skarbowych przez m. in. popularyzowanie przepisów podatkowych wśród podatników i współpraca z ich organizacjami, redagowanie stron internetowych izby skarbowej i koordynowanie zawartości stron internetowych urzędów skarbowych,

b)      wykonywanie zadań rzecznika prasowego,

c)      udzielanie informacji publicznej,

d)      koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej,

e)      organizacja i nadzór funkcjonowania komunikacji w urzędach skarbowych;

3) komórki obsługi prawnej;

a)      opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b)      informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

c)      wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania dyrektora izby skarbowej i izby skarbowej w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

d)      sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

4) komórki kadr i szkolenia:

a)        prowadzenie spraw osobowych,

b)        prowadzenie spraw socjalnych ,

c)        organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników izby skarbowej oraz podległych urzędów skarbowych,

d)        zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników,

e)        orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach wyłączenia organu lub pracownika organu;

f)          organizacja i nadzór spraw osobowych, socjalnych i szkoleniowych w urzędach skarbowych,

5)      komórki spraw ogólnych:

a)      prowadzenie spraw organizacyjnych,

b)      obsługa administracyjno-kancelaryjna,

c)      prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,

d)      administrowanie składnikami majątkowymi izby skarbowej,

e)      prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych izby skarbowej
i urzędów skarbowych,

f)        prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym zamówień wspólnych;

g)      organizacja i nadzór nad zarządzaniem majątkiem przez urzędy skarbowe;

6) komórki informatyki:

a)        zarządzanie infrastrukturą techniczną IT,

b)        zarządzanie poziomem i ciągłością usług świadczonych przez komórkę,

c)        obsługę zgłoszeń użytkowników systemów wdrożonych i eksploatowanych niezależnie od ich poziomu wdrożenia (centralny, regionalny),

d)        utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa zawartych w systemach informacji
we współpracy z lokalną i centralną strukturą odpowiedzialną za ten zakres,

e)        uczestniczenie w realizowanych centralnie (MF) i regionalne (IS) projektach informatycznych,

f)          eksploatację i utrzymanie lokalnych oraz centralnych systemów informatycznych i ich infrastruktury technicznej,

g)        określanie pozafunkcjonalnych wymagań na systemy informatyczne i teleinformatyczne oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT (regionalnych i centralnych),

h)        prowadzenie szkoleń w obszarze aplikacji i systemów oraz obsługi urządzeń komputerowych,

i)          nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez komórki informatyki jednostek organizacyjnych podległych izbie skarbowej;

7) komórki ochrony:

a)      ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie postępowań sprawdzających
oraz prowadzenie kancelarii tajnej,

b)      nadzór nad fizyczną ochroną jednostki,

c)      nadzór nad ochroną danych osobowych,

d)      nadzór nad ochroną tajemnicy skarbowej,

e)      prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,

f)        realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji,

g)      kontrola ochrony systemów i sieci teleinformatycznych izby skarbowej,

h)      organizacja i nadzór nad informacją prawnie chronioną w urzędach skarbowych;

8) komórki zarządzania ryzykiem zewnętrznym:

a)        ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową,

b)       analiza stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową,

c)        ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji,

d)       pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym, gromadzonych w izbie i podległych urzędach oraz innych instytucjach krajowych i zagranicznych,

e)        wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem zewnętrznym oraz nadzór nad ich realizacją przez podległe urzędy,

f)         prowadzenie regionalnego rejestru ryzyk,

g)        opracowywanie i koordynowanie realizacji planu działań we współpracy z innymi komórkami izby i podległymi urzędami oraz monitorowanie jego wykonania,

h)         sprawozdawczość z wykonania zadań realizowanych przez dyrektora izby skarbowej i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa,

i)          analiza wykonywania zadań w zakresie realizacji polityki finansowej państwa;

9) komórki spraw kontroli podatkowej:

a)      wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów kontroli podatkowych
i czynności sprawdzających wykonywanych przez urzędy skarbowe,

b)      nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności sprawdzających oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ,

c)      koordynacja w ramach województwa kontroli podejmowanych w ramach współpracy
z organami administracji rządowej, samorządowej lub na rzecz innych administracji podatkowych,

d)      nadzór na wykorzystywaniem elektronicznych narzędzi wspomagających kontrolę podatkową;

10) komórki spraw karnych skarbowych:

a) wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego

b) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie postępowań karnych skarbowych w izbie i urzędach skarbowych,

c) nadzór nad realizacją w ramach województwa polityki karnej administracji podatkowe;

11) komórki egzekucji administracyjnej:

a)        orzecznictwo w pierwszej i drugiej instancji w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w sprawach majątkowej represji karnej,

b)        orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach: numerów identyfikacji podatkowej,

c)        wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie egzekucji administracyjnej w izbie i urzędach skarbowych ,

c)        organizacja i nadzór nad prawidłowością postępowań egzekucyjnych prowadzonych
w pierwszej instancji przez urzędy skarbowe;

12)  komórki rachunkowości podatkowej:

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach w zakresu rachunkowości podatkowej, w tym w szczególności:

-       odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści,

-       potrąceń zobowiązań podatkowych oraz w sprawach zaliczeń na poczet zaległości podatkowych,

b)   wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie rachunkowości podatkowej w izbie i urzędach skarbowych,

c) nadzór nad prawidłowością spraw z zakresu rachunkowości podatkowej prowadzonych przez urzędy skarbowe;

13) komórki spraw wierzycielskich (SW):

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach wierzycielskich, w szczególności w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców

b) orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania;

c)  wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie spraw wierzycielskich w izbie i urzędach skarbowych,

d) nadzór nad prawidłowością spraw wierzycielskich prowadzonych przez urzędy skarbowe;

14) komórki podatków dochodowych (PD):

a)      orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach:

-   podatków dochodowych,

-   podatku tonażowego,

-   wpłat z zysku,

b)      organizacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych w pierwszej instancji przez urzędy skarbowe,

c)      orzecznictwo w sprawach dotacji przedmiotowych,

d)      orzecznictwo w sprawach wstrzymania wykonania decyzji,

e)      orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,

f)        rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych,

g)      przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego;

15) komórki podatku od towarów i usług (PT):

a)           orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach:

-          podatku od towarów i usług,

-          cen,

b)       organizacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych w pierwszej instancji przez urzędy skarbowe,

c)        orzecznictwo w sprawach wstrzymania wykonania decyzji,

d)       orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,

e)        rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych,

f)         przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego;

16) komórki podatków majątkowych (PM):

a)      orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach:

─       podatku od czynności cywilnoprawnych,

─       podatku od spadków i darowizn,

b)      organizacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych w pierwszej instancji przez urzędy skarbowe,

c)      orzecznictwo w sprawach wstrzymania wykonania decyzji,

d)      orzecznictwo dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,

e)      rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych,

f)        przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego;

17)  komórki do spraw kontroli działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

a)        prowadzenie monitoringu aktywności gospodarczej w sieci internetowej,

b)       przekazywania informacji o zidentyfikowanych podmiotach właściwym organom podatkowym,

c)        wspomaganie planowanych lub prowadzonych przez organy podatkowe postępowań podatkowych i kontrolnych poprzez pozyskiwanie, dokumentowanie i analizowanie informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

d)       przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników administracji podatkowej w zakresie zadań komórki;

18) komórki rachunkowości budżetowej:

a)      prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b)      wykonywanie czynności dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia,

c)      planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym,

d)      analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym,

e)      sprawozdawczość w zakresie rachunkowości budżetowej izby skarbowej i urzędów skarbowych,

f)        nadzór nad organizacją i realizacją zadań z zakresu rachunkowości budżetowej i podatkowej urzędów skarbowych.

§ 3. Do zadań biura Krajowej Informacji Podatkowej należy w szczególności:

  1)  udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną lub elektroniczną;

  2)  przygotowywanie i udostępnianie broszur podatkowych;

  3)  przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzanie szkoleń podatkowych
dla podatników;

  4)  opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej;

  5)  współdziałanie z Ministerstwem Finansów i izbami skarbowymi w monitorowaniu jednolitości stosowania prawa podatkowego;

  6)  opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych na wniosek zainteresowanego;

  7)  opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych w zakresie prawa podatkowego.

§ 4. Do zadań Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie należy w szczególności:

  1)  realizacja wniosków polskich podatników o potwierdzenie numerów identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z Unii Europejskiej;

  2)  wymiana informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z innymi państwami na podstawie stosownych umów;

  3)  wymiana informacji o podatkach bezpośrednich z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami spoza Unii;

  4)  realizacja zadań związanych z udzielaniem oraz korzystaniem z pomocy państw członkowskich oraz państw trzecich przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych;

  5)  analiza danych uzyskanych w ramach wymiany informacji podatkowych w kontekście zwalczania oszustw podatkowych.

§ 5. 1. Dyrektor izby skarbowej nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby skarbowej w drodze zarządzenia.

2. Regulamin organizacyjny izby skarbowej powinien określać:

  1)  strukturę organizacyjną izby skarbowej;

  2)  zakres zadań komórek organizacyjnych;

  3)  zasady organizacji pracy izby skarbowej;

  4)  zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów);

  5)  zakres stałych uprawnień - wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism
i wyrażania opinii w określonych sprawach.

§ 6. Dyrektor izby skarbowej ustala zakresy czynności pracowników izby skarbowej.

§ 7. 1. Regulamin organizacyjny izby skarbowej podlega zatwierdzeniu przez Ministra Finansów.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, dyrektor izby skarbowej składa wniosek
o wyrażenie zgody przez Ministra Finansów wraz z uzasadnieniem oraz projektem zapisów regulaminu organizacyjnego urzędu.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 8. Regulamin organizacyjny izby skarbowej podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

 [1])  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 127, poz. 858.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.