Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/04/15 16:59
Egzekucja po 06.05.2019 Myślę, że nie jest to prowokacja przedwyborcza, bowiem OMZZPEA jest apolityczny. Nam zależy na dobrym prawie takim by służyło pracownikom i pracodawcom oraz zwiększeniu wpływów z...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/04/11 11:20
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Protokół ze spotkania w dniu 4 kwietnia 2019 r. przedstawicieli Ministerstwa Finansów z przedstawicielami Związków Zawodowych w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o...
zwrotka1 Avatar
2019/04/07 21:27
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop Jak dziewczyny wracały z macierzyńskiego i braly zalegly urlop, nie byly właczane do zespołu i przez okres urlopu dostawaly same pensję. Mnie też nie włączą raczej do zespołu. Podobną...
NOE Avatar
NOE
2019/04/03 09:38
Split payment Resort finansów nie zamrozi do końca konta VAT w split payment. Szykuje kilka wyjątków PAP wczoraj 16:01 4 954 Z konta VAT stosowanego w mechanizmie split payment, czyli podzielonej...
NOE Avatar
NOE
2019/03/29 13:47
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ ...no to co, Wszyscy są zadowoleni ;) środki wypłacone, resztę, czyli spłatę otrzymamy w kwietniu, a więc już za chwilę. Rozumiem, że kwestię podwyżek - w każdym razie w WIELKOPOLSCE -...
NOE Avatar
NOE
2019/03/20 13:20
Porozumienie płacowe MF + Związki Zawodowe Drobne sprostowanko dla pracowników i funkcjonariuszy KAS, mam nadzieję, że w konsekwencji także do treści udzielonej odpowiedzi na ww. interpelację: SprostowaniezastpcyKAS.jpg
radobo Avatar
2019/03/08 20:39
Pisma przychodzące Kwestia ile tych spraw jest zdublowana... na zasadzie w ZUS pierwotny TW a u Nas dalszy do nieruchomości plus odpis do zbiegu :) Sami zobowiązani nie wiedzą z kim rozmawiać na temat długu. Mamy...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Podzespołu.
 2. Zwrot kosztów podróży pracownikom i funkcjonariuszom KAS w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, dokonywanych na podstawie:
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Likwidacja i łączenie jednostek organizacyjnych KAS. Omówienie planowanych zmian w zakresie zadań oraz kierunków działań i rozwoju KAS w kontekście optymalizacji struktur jednostek organizacyjnych oraz przeglądu, reorganizacji i alokacji zasobów kadrowych w okresie 2018-2020.
 2. Obciążenie zadaniami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście znacznych niedoborów etatów w izbach administracji skarbowej.
 3. Sprawy różne.

 Protokół (projekt)

z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS

z dnia 1 marca 2018 r.

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS.

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS oraz eksperci.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Podzespołu.
 2. Zwrot kosztów podróży pracownikom i funkcjonariuszom KAS w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, dokonywanych na podstawie:
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Likwidacja i łączenie jednostek organizacyjnych KAS. Omówienie planowanych zmian w zakresie zadań oraz kierunków działań i rozwoju KAS w kontekście optymalizacji struktur jednostek organizacyjnych oraz przeglądu, reorganizacji i alokacji zasobów kadrowych w okresie 2018-2020.
 2. Obciążenie zadaniami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście znacznych niedoborów etatów w izbach administracji skarbowej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” przywitał członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił tematykę posiedzenia.

Ad.1

Członkowie Podzespołu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zauważył, że Ministerstwo Finansów nie przekazało wszystkich materiałów, o które wnioskowali członkowie Podzespołu. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania resort finansów zobowiązał się do udostępnienia informacji m.in. w zakresie egzekucji administracyjnej i dodatków kontrolerskich oraz o przekazanie wytycznych dotyczących kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Ponadto obecni na posiedzeniu Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej zadeklarowali, iż opracowane przez nich analizy zostaną skierowane do Podzespołu.

Janusz Jasiński Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń w Ministerstwie Finansów poinformował, że na obecnym etapie prac nie jest możliwe udostępnienie projektów zarówno dotyczących łączenia egzekucji między urzędami jak i dodatków kontrolerskich. Żaden z dokumentów formalnie jeszcze nie powstał i pozostaje w fazie uzgodnień.

Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zadeklarował, iż wszystkie gotowe projekty wprowadzające zmiany w KAS będą konsultowane z Radą Dialogu Społecznego, tak by było możliwe wspólne ustalenie ostatecznego kształtu materiałów. Dodał, iż obowiązujące wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli przez KAS zostaną przekazane w ciągu trzech dni roboczych członkom Podzespołu.

Eugeniusz Matusiak, FZZ zapytał czy zgodnie z deklaracjami rządu będą powoływane Zespoły do spraw reformy egzekucji administracyjnej.

Janusz Jasiński Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń w Ministerstwie Finansów powiedział, że jeżeli projekt łączenia egzekucji zostanie zaakceptowany to będzie można rozważać tworzenie Zespołów. Dodał, iż nie istnieje pojęcie reformy egzekucji administracyjnej. Jest to inicjatywa Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z Poznania, która zgłosiła taką propozycję.

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” dodał, iż Dyrektorzy IAS zadeklarowali przedstawienie opracowanych materiałów dotyczących zmian w egzekucji.

Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że w terminie trzech dni zwróci się do Dyrektorów IAS o przekazanie obiecanych dokumentów.

Ad.2

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zwrócił się do wnioskodawcy o zreferowanie tematu.

Eugeniusz Matusiak, FZZ powiedział, iż w urzędach skarbowych nie realizuje się postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Stosowana stawka za 1 km przebiegu pojazdu wynosi 60 gr., podczas gdy stawka wskazana w rozporządzeniu dla samochodów o pojemności skokowej powyżej 900 cm³ sięga maksymalnie 0,8358 złotych. Dodał, że wysokość obecnie stosowanej stawki nie ma żadnego oparcia w rzeczywiście ponoszonych kosztach. Następnie zapytał czy Ministerstwo Finansów planuje w tym zakresie jakieś nowe rozwiązania oraz na jakiej podstawie wyliczono wysokość stawek ujętych w rozporządzeniu. Ponadto apelował o przestrzeganie obowiązującego prawa.

Aldona Wieczorek, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury powiedziała, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie w 2002 roku i zostało podpisane w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Dodała, że wysokość zwrotu za 1 km przebiegu pojazdu przewidziana w rozporządzeniu została określona w oparciu o uśrednione koszty eksploatacyjne pojazdu zależne od przebiegu pojazdu oraz pojemności skokowej silnika. W 2011 roku, na zlecenie resortu infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził analizę, zgodnie z którą aktualne stawki nie pokrywają faktycznie poniesionych kosztów podróży służbowych. W związku z analizami Ministerstwo  podjęło działania zmierzające do zmiany wysokości stawek. Z uwagi na koszty dla budżetu państwa propozycja zmian nie uzyskała akceptacji Ministerstwa Finansów. Kolejną próbę nowelizacji rozporządzenia podjęto w 2016 r. przy okazji procedowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jednak projekt ten również nie spotkał się z aprobatą.

Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że podda analizie przestrzeganie prawa przez pracodawców. Zaproponował by strona społeczna przygotowała propozycję zmian wysokości stawek, które następnie zaopiniuje Ministerstwo Finansów.

Anna Długosińska Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów zauważyła, że w budżecie urzędów nie ma wydzielonej puli wydatków na wyjazdy służbowe. Konstruując budżet trzeba uwzględnić wszystkie elementy takie jak koszty programów informatycznych, wyjazdów na szkolenia i innych świadczeń. Dodała, że dyrektorowie muszą poważnie rozważyć czy decyzja o przydzieleniu środka transportu pojedynczego będzie oceniona jako gospodarna.  

W trakcie dyskusji strona społeczna wskazywała m.in. na:

 • Dominik Lach, NSZZ „Solidarność” zauważył, iż umożliwienie pracownikom korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych ma bezpośrednie przełożenie na wzrost efektywności i liczby realizowanych zadań. Dodał, że zmiana rozporządzenia nie jest konieczna, wystarczy podniesienie kwoty zwrotu do 0,83 zł.
 • Elżbieta Lutow, ZRP wnosiła o urealnienie obwiązujących stawek.
 • Szymon Kumanowski, NSZZ „Solidarność” zwracał uwagę na wzrost kosztów serwisowania samochodów w związku z ich nadmierną eksploatacją.
 • Mariusz Korzeb, Pracodawcy RP powiedział, że organizacja Pracodawców popiera wszelkie inicjatywy związane z urealnieniem stawek. Natomiast jednocześnie wnosi o systemowe zajęcie się urealnieniem kosztów egzekucyjnych.

Anna Długosińska Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów zadeklarowała, że na wniosek Podzespołu Departament BLK może zebrać szczegółowe dane z poszczególnych jednostek. Podkreśliła jednak, że uprawnienie do określenia wysokości stawek w danej jednostce przysługuje wyłącznie pracodawcy. Natomiast stawka przewidziana w rozporządzeniu jest stawką maksymalną jaką może przyznać pracodawca.

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” powiedział, że wystąpi imieniu Podzespołu z prośbą do Ministerstwa Finansów o zrewidowanie stanowiska odnośnie minimalnych stawek w KAS. Ponadto zaproponował, że opracuje dwa stanowiska dotyczące wysokości stawek za przejazdy służbowe samochodem prywatnym. Pierwsze stanowisko będzie odnosiło się do podniesienia stawek aktualnie obowiązujących w rozporządzeniu. Drugie stanowisko będzie dotyczyło dostosowania w ramach KAS stawek do wartości maksymalnych przewidzianych w rozporządzeniu.

Następnie poruszono kwestię pionizacji zarządzania w mazowieckim urzędzie celno-skarbowym. W związku ze specyfiką mazowieckiego UCS zaproponowano zmianę struktury organizacyjnej, tak by zapewnić skuteczne zarządzanie.

Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zobowiązał się do wystosowania pisma do wszystkich Dyrektorów IAS z prośbą o większą analizę potrzeb i racjonalne podejmowanie decyzji w zakresie korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych.

Ad.3

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Finansów o przedstawienie zagadnienia.

Janusz Jasiński Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń poinformował, iż aktualnie nie toczą się prace w kierunku likwidacji jednostek terenowych. Natomiast są poczynione prace zmierzające do centralizacji baz teleinformatycznych. Póki co nie istnieje procedura umożliwiająca łączenie dwóch urzędów w jeden, nie ma także scentralizowanych baz danych. Dodał, że zintegrowanie baz danych zaplanowano dopiero w połowie przyszłego roku. Zaznaczył, że połączenie urzędów jest możliwe wyłącznie przy pełnej akceptacji wszystkich zainteresowanych stron. Zastosowane rozwiązania powinny być ekonomicznie słuszne dla budżetu państwa.

Joanna Tymiańska, FZZ poprosiła o odniesienie do materiału opracowanego przez Dyrektora Jasińskiego, gdzie termin łączenia baz POLTAX i urzędów skarbowych określono w przedziale od 1 półrocza 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Janusz Jasiński Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń wyjaśnił, iż rozesłany materiał miał służyć poszerzeniu wiedzy i świadomości co do kierunku podejmowanych działań. Dodał, że dokument nie został oficjalnie zatwierdzony i stanowi jedynie koncepcję zgodną z czteroletnim planem reformy KAS oraz z zaleceniami MFW, OECD oraz NIK.

 

Ad.4.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, iż obecnie odbywa się zbieranie danych dotyczących obciążenia zadaniami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Przygotowywany jest projekt, który ma stworzyć koncepcję zatrudnienia popartą obserwacją i wiedzą poszczególnych jednostek. Projektowo założono powołanie Zespołu centralnego i Zespołów w ramach poszczególnych izb administracji skarbowej. Prowadzone są również działania zmierzające do ujednolicenia kryteriów naboru pracowników. Omawiany projekt jest związany z ogólnym podsumowaniem liczby zatrudnionych jak i pracami etatyzacyjnymi. Ma posłużyć do oceny warunków zatrudnienia i możliwości pracy w określonych realiach stanowiskowych.

Ad.5

W sprawach różnych posiedzenia poruszono m.in. następujące kwestie:

 • Odwołania od wyroków sądów okręgowych. Działania Ministerstwa Finansów w związku z pozytywnymi rozstrzygnięciami sądów dotyczącymi braku propozycji pracy/służby w KAS.
 • Zarządzenia Dyrektorów IAS, które ingerują w rozporządzenia rozszerzając je.
 • Akceptacja oświadczenia o poniesionych kosztach w odniesieniu do wyjazdów służbowych.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” podziękował członkom Podzespołu oraz zaproszonym gościom za przybycie i zamknął posiedzenie.

                    

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          

Sporządziła                                                                                                                  Tomasz Ludwiński

Marlena Wiśniewska                                                                                                  ……………………..                                

Biuro Rady Dialogu Społecznego                                                                    

                                                                                                                              Przewodniczący Podzespoł

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.